Skolans svar: Behövs inte en fullt utrustad laborationssal

"Det är olyckligt att lärarna beskriver och upplever situationen på det sättet", svarar skolan på den svidande kritiken. Genrebild: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i matematik, teknik, naturvetenskap mm

Thorengruppen lovar att bristerna vid Thoren Business School i Sundsvall ska vara åtgärdade nu under mars månad. Men företaget håller inte med Skolinspektionen och sina egna lärare om att skolans nuvarande lokaler och utrustning inte håller måttet.

LÄS ÄVEN: Allvarliga brister i NO-sal upptäcktes vid granskning

Med hot om vite på en halv miljon kronor hängande över sig svarade friskolekoncernen Thorengruppen nyligen på Skolinspektionens kritik. Enligt företagets tidsplan ska den nya skollokalen i Sundsvall och den utrustning som behövs för att göra laborationer och experiment i de naturvetenskapliga ämnena finnas på plats nu i mars.

Lärarna anser att det brister

Ämnesläraren har bett om en telefonintervju, men företaget har valt att svara via mejl. Thoren Business School Sundsvall har bedrivit undervisning i de naturvetenskapliga ämnena sedan skolans start 2008.

Varför har undervisningen under flera år bedrivits med så bristfälliga förutsättningar som de Skolinspektionen beskriver i sitt beslut?

– Skolinspektionen har ställt frågan till lärarna som upplever att det är så. Men huvudmannen har bedömt att skolans lokaler tillsammans med externa lokaler har tillgodosett behoven för att genomföra de laborativa momenten, svarar Pernilla Tolgfors, verksamhetschef för Thoren Business School.

Skolinspektionen skriver i sitt beslut från juni 2021 att myndigheten bedömer att huvudmannen inte tar ansvar för att utbildningen vid skolenheten utgår från nationella mål och riktlinjer.

”Trots att rektorn har haft diskussioner med huvudmannen om avsaknad av lokaler och utrustning för kurser som ges inom naturvetenskapsprogrammet har inte huvudmannen vidtagit nödvändiga åtgärder.”

Varför har inget börjat hända förrän nu?

– Vi arbetar hela tiden med att förbättra förutsättningarna för våra elever, så det är inte så att det inte hänt någonting sedan skolan startade, svarar Pernilla Tolgfors.

"Behövs egentligen inte"

Skolan har tidigare använt sig av Mittuniversitetets laborationssal. Men Skolinspektionen bedömer att ”omfattningen av detta inte är tillräckligt för att syftet med utbildningen ska kunna uppnås”.

På vilka grunder har ni som huvudman kommit fram till att användningen av universitetets laborationssal skulle vara tillräcklig?

– Mittuniversitetets laborationssal är mycket väl utrustad och har kompletterat skolans egen lokal på ett bra sätt. Under pandemin har det dock varit begränsat i vilken utsträckning som universitetets lokaler gått att nyttja.

– Det viktiga i undervisningen i naturvetenskapliga kurser är att undervisningen har en laborativ karaktär och att eleverna blir förtrogna med naturvetenskapliga arbetsmetoder. För att uppnå detta behövs egentligen inte en fullt utrustad laborationssal, det handlar mer om undervisningen i sin helhet. En fullt utrustad laborationssal kan såklart underlätta, men det avgörande blir hur undervisningen genomförs och vilka kunskaper som eleverna får med sig.

Har det funnits någon plan B för om det inte skulle gå att använda Mittuniversitetets laborationssal?

– Plan B har varit att genomföra laborationer i skolans lokaler, och under distansundervisningen har laborativa moment varit svåra att genomföra generellt sätt.

Lärarna: Elever får betyg trots brister 

Lärarna som undervisar i kurserna Kemi 1 och 2, Fysik 1 och 2, samt Biologi 1 och 2 uppger för Skolinspektionen att ”elever får betyg i kurserna även om eleverna inte har fått genomföra alla moment som ingår i kursernas ämnesplaner.”

Varför försätter Thorengruppen sina lärare och elever i en sådan situation?

– Det är olyckligt att lärarna beskriver och upplever situationen på det sättet. Utifrån det behöver vi som huvudman vidta åtgärder för att säkerställa att eleverna får den undervisning de har rätt till. Det är väldigt viktigt för oss.

Varför startar ni undervisning där ni inte ger era lärare tillräckliga förutsättningar för att kunna bedriva ett arbete som lever upp till examensmålen för naturvetenskapsprogrammet?

– Skolinspektionen ställer inte krav på oss som skola att ha ett fullt utrustat lab. Då vi kunnat använda externa lokaler för de laborationer som krävt specialutrustning, så har vi bedömt att förutsättningar för att genomföra undervisningen på ett bra sätt, svarar Pernilla Tolgfors.

LÄS ÄVEN: Allvarliga brister i NO-sal upptäcktes vid granskning