Ny granskning: För tyst på lektioner i matte

Granskningen visar att diskussionerna i helklass är för få i matematikundervisningen. Foto: Colourbox
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i matematik, teknik, naturvetenskap mm

Samtal i helklass är alldeles för sällsynta i matematikundervisningen. Det slår Skolinspektionen fast i en ny granskning.

Forskning visar att lärarledda diskussioner i större grupp är viktiga för att elever ska utveckla sitt matematiska tänkande. Men i en ny granskning konstaterar Skolinspektionen att matte fortfarande är ett alldeles för tyst ämne. Myndigheten har kontrollerat matematikundervisningen på mellanstadiet i 30 skolor runtom i landet. På 27 av skolorna bedömer Skolinspektionen att interaktionen måste bli bättre.

Rädda att svara fel

Det är främst diskussionerna i helklass som brister. I en majoritet av de granskade skolorna vänder sig lärarna till en elev i taget, utan att involvera klasskamraterna. Enligt Skolinspektionen har det till följd att elever som inte får frågan istället ägnar sig åt annat – som att titta i sin mobiltelefon eller prata med varandra om andra saker.

I enstaka fall reagerar elever på varandras svar. Att de inte gör det oftare motiverar de själva med att deras kompisar ”kan känna sig utpekade och dumma då”. Skolinspektionens slutsats är att lärarna inte skapat ett tillräckligt tillåtande klassrumsklimat i de fallen.

För trots att en majoritet av lärarna säger att elevernas felsvar kan utgöra ett bra underlag för en fortsatt helklassdiskussion fungerar det sällan så i praktiken. I stället låter lärarna frågan gå vidare till en annan elev, vilket enligt granskningen leder till att många elever uttrycker en rädsla för att svara fel.

Riskerar att missa saker

Däremot visar granskningen att eleverna ofta är aktiva och engagerade i parsamtal. Problemet med dessa är att läraren bara kan vara delaktig i ett samtal i taget och att eleverna därför sällan får ta del av lärarledda matematiska samtal. Det leder till att elever riskerar att gå miste om förmågan att både kommunicera med och om matematik.

Sammanfattningsvis menar Skolinspektionen att granskningen visar att risken att eleverna inte får den matematikundervisning de har rätt till ökar när lärarna inte utgår från hela syftet och det centrala innehållet. Det framgår också genom att programmering ofta saknas i lärarnas planering av matematikundervisningen på de granskade skolorna.