Kemilärare undantas från nya sprängregler

Rolf Weinander är handläggare på MSB:s enhet för explosiva varor och Jenny Olander är föreståndare på Kemilärarnas resurscentrum. Foto: Melker Dahlstrand, Getty Images och privat

Nästa år kan kemilärarna genomföra fler labbar med explosiva reaktioner utan att behöva söka tillstånd. Men exakt när förändringen genomförs är oklart – MSB:s förslag till reviderade föreskrifter har väckt så stor uppmärksamhet att det kan behöva arbetas om.

Ökad säkerhet i hanteringen av explosiva varor är målet när Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ser över sina föreskrifter.

– De många sprängningarna i samhället gör att det är ett hårt tryck på oss myndigheter att täppa till luckor i regelverket och försvåra illegal hantering, säger Rolf Weinander, handläggare på MSB:s enhet för explosiva varor.

En annan ambition med revideringen av förskrifterna är att underlätta kemiundervisningen, där många av de experiment som lärarna gör på sina laborationer i dag är tillståndspliktiga.

– Lärarna ska kunna göra försök med små mängder utan att behöva bryta mot lagen, säger Rolf Weinander.

Är det några kemikalier som lärarna inte kommer att få använda i fortsättningen?

– Nej, vi inför inga begränsningar av ämnen på grund av att de är explosiva. Syftet med undervisning är ju att man ska lära ut kemi, inte tillverka sprängämnen. Däremot anger vi nu maximala mängder och tar bort tillståndskravet på vissa specificerade blandningar.

MSB uppmanar till ökad kontroll

Vill man som lärare göra andra blandningar än de MSB tar bort tillståndskravet för måste man söka tillstånd.

För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Misstänkta stölder av sprängämnesprekursorer måste rapporteras till polisen.

– Nu uppmanar vi till ökad kontroll och att ha kemisalarna låsta.

Meningen var att de reviderade föreskrifterna skulle träda i kraft vid årsskiftet, men när remisstiden för MSB:s förslag gick ut i mitten av september hade det kommit så många svar och synpunkter att en del av förslagen kan behöva arbetas om.

– Kanske måste förslaget gå ut på ny remiss och då blir ikraftträdandet tidigast under sommaren nästa år, säger Rolf Weinander.

”Förslaget är bra”

Eventuella förändringar kommer sannolikt inte gälla de delar som handlar om kemiundervisningen. De har MSB tagit fram i nära samarbete med Kemilärarnas resurscentrum (KRC) vid Stockholms universitet.

– Förslaget är bra. Det blir väldigt konkret vilka experiment man kan göra i klassrummet utan att behöva söka tillstånd. Vi har testat tillsammans med lärare och i dialog med MSB och kommit fram till att det här är rimliga mängder kemikalier för våra laborationer, säger Jenny Olander, föreståndare för KRC.

I sitt remissvar framhåller KRC att praktiska förutsättningar och tidsbrist leder till att skolornas undervisning i naturvetenskap är mer teoretisk och mindre praktisk än elever och lärare skulle önska.

– Vi tror det blir bättre att eleverna får se och öva konkret i klassrummet, säger Jenny Olander.

Hon konstaterar att ungdomar lätt hittar recept på explosiva varor på nätet och att det därför är viktigt att lärare håller sig uppdaterade om vilka kemikalier som är prekursorer för explosiva varor. Ämnena kan vara stöldbegärliga.

Skolledningar har inte alltid full koll

De flesta skolor förvarar kemikalier på ett säkert sätt, men det är viktigt att kemilärarna är uppmärksamma och bidrar till att säkerheten upprätthålls, menar Jenny Olander.

– Problem kan till exempel uppstå när en skola byggs om och NO-lärare inte är med i processen. Vi vet att en utrymningsväg inte får gå genom kemipreppen där vi förvarar kemikalierna och förbereder labbarna, men det är inte alltid skolledningen eller byggföretaget har full koll på det.

När det gäller förvaringen av kemikalierna följer skolorna Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, som i sin tur baseras på europeisk kemikalielagstiftning.

– Enskilda skolor har ansvar för att följa lagstiftningen, men ibland saknas resurser, det vill säga tid och kompetens för att göra det. Ofta saknas tillräckligt stöd och samordning från kommun eller annan huvudman, säger Jenny Olander.

LÄS ÄVEN

Så ska säkerheten stärkas i svenska kemisalar

Stora brister i skolornas kemisalar

Animerade filmer hjälper eleverna att förstå kemi

Debatt: Läroplanen stympar kemin och fysiken i skolan