Boktips: 6 läsvärda böcker för lärare

Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

Sex nya utbildande böcker om allt från specialpedagogik och dyslexi till geriatrik och social omsorg.

Specialpedagogik för lärare, av Mara Westling Allodi (Natur & Kultur)

Bred antologi som tar avstamp i kärnan i läraruppdraget att stödja lärmiljöer som främjar alla barns och elevers lärande och välbefinnande och gör alla delaktiga. Innehållet är uppdelat i olika avsnitt: Specialpedagogikens roll i utbildningssystemet, Tidiga insatser i förskolan och skolan, Specialpedagogik och organisation, Specialpedagogik i klassrummet och Specialpedagogiska insatser och risker i utveckling eller funktionsnedsättningar. Boken vänder sig i första hand till blivande förskollärare och lärare. Men fungerar även för praktiserande lärare och förskollärare som vill aktualisera sin kunskap och bygga grunden till ett gemensamt professionsspråk. Gott om reflektionsfrågor att fundera vidare på.

Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling – i teori och praktik, av Eva Hjörne, Roger Säljö (Gleerups)

Vad innebär förstärkt elevhälsa? Hur genomför man en hälsofrämjande skolutveckling? Hur kan skolor arbeta förebyggande? Vilken evidens finns för att de fungerar? I bokens första del presenteras aktuell forskning inom området. Här skriver forskare om stress i skola och arbetsliv, fysisk aktivitet och skolprestationer, skolan och vägar till psykiskt välbefinnande bland unga, utmaningar och möjligheter. I del två delar lärare, specialpedagoger, rektorer, skolsköterskor och elevhälsoteam med sig av hälsofrämjande utvecklingsprojekt de jobbat med i sina skolor. Läs om delaktighet, kreativitet och förundran, hjärnsmarta insatser, hälsa genom knopp och kropp, rörelse och fysisk aktivitet, att involvera all personal i skolan och elevinflytande. Exempel från grundskolor och gymnasium.

Dyslexi i skolan – se hela bilden, av Susanna Cederquist (Sanoma)

”Det är viktigt att se hela bilden av dyslexi, att arbeta med både svårigheterna och dyslexistyrkorna, och att ge eleverna verktyg för framtiden”, skriver Susanna Cederquist i sin bok. Hon är lärare och arbetar sedan 15 år med att vidga och förändra synen på dyslexi. Här vill hon förmedla dyslektikernas perspektiv och upplevelser. Boken innehåller en mängd fallbeskrivningar och korta berättelser om olika situationer dyslektiker kan hamna i, med råd kopplade till hur lärare kan agera och arbeta. Innehållet riktar sig främst till yrkesverksamma lärare i alla ämnen, från förskoleklass till gymnasiet, som vill öka sin kunskap och förståelse för dyslexi. Det går att lyssna på boken, texten är tillgänglig via lyssningskoder som finns i den tryckta boken. 

Social omsorg 1, av Nina Bodén, Eva Wedman (Liber)

En ny bokserie inom vård och omsorg med inbyggd språkstöttning som vänder sig till elever som inte har svenska som modersmål. Tydlig koppling till kommande arbetsliv som undersköterska eller vårdbiträde. Finns både som tryckt bok och digitalt.

 

 

Vardagen i möten med personer med intellektuell funktionsnedsättning, av Åsa Barrander (Stilits)

En praktisk handbok om IF som tar upp de vanligaste frågorna, vardagssituationerna och begreppen från A–Ö. Författarens mål är att du ska få utökad kunskap, insikt och förståelse för vad intellektuell funktionsnedsättning (IF) innebär.

 

 

Gerontologi och geriantrik, av Eva-Lena Lindquist (Gleerups)

Vad händer under människans naturliga åldrande? Vilka sjukdomar är vanliga hos äldre? Hur bemöter man äldre och deras anhöriga professionellt? Boken vill ge en helhetssyn och förståelse för vård- och omsorgsarbetets komplexa uppgifter.