Fem tips som gör utvecklingssamtalet bättre

Britt-Marie Bader är universitet­s­adjunkt vid institu­tionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap på Örebro universitet. Foto: Anna Isberg, illustration: Gustaf Öhrnell Hjalmars

Hur kan jag göra utvecklingssamtalen ännu bättre? Tänk mer på ditt kroppsspråk, är ett av tipsen från forskaren och tidigare läraren Britt-Marie Bader.
– Lärare funderar mycket på vilka ord de väljer i samtalen, men sällan på sitt kroppsspråk.

Förra våren lade Britt-Marie Bader fram sin avhandling ”Att lyssna med hela kroppen – en studie om lärares ledarskap i utvecklingssamtal” vid Mälardalens universitet. På tre olika skolor observerade hon utvecklingssamtal och genomförde djupintervjuer med både lärare och elever, främst i årskurserna F–6.

Vad överraskade dig mest?

– Det var nog skillnaderna i hur de såg på lärarnas kroppsspråk. Eleverna fäste stor vikt vid det, pratade mycket om hur bra det är när läraren lutar sig fram och ser dem i ögonen. Lärarna däremot, pratade inte alls om det.

Vad kan det bero på?

– Jag tror att lärarna tar för givet att de har ett kroppsspråk som fungerar, att de inte behöver ägna tid åt det.

Och har de ett bra kroppsspråk?

– Det varierar självfallet. Men i och med att jag hade elever som berättade hur lärare tittar på klockan i stället för på dem, så finns det säkert förbättringsmöjligheter.

Vad såg du själv under observationerna?

– Lärarna i min studie var skickliga, skolorna speciellt utvalda för att de låg i framkant med att utveckla elevledda utvecklingssamtal. Men, visst, jag såg också lärare som ofta tittade ner i sina dokument, som tappade närvaron, som verkade ha bråttom till nästa fråga, säger Britt-Marie Bader som ändå understryker att hon i det stora hela var imponerad av vad hon såg:

– Lärare som lyssnade in, som stöttade, som förde samtalet framåt samtidigt som de gav eleverna stort inflytande.

”Missuppfattningar kring ledarskapet”

Det är lite av ett balansnummer som läraren ska genomföra: att vara samtalets obestridda ledare – och samtidigt garantera ett stort inflytande för eleven. Och därtill uppmärksamma vårdnadshavarens närvaro och roll. 

Det är en utmaning, medger Britt-Marie Bader som har flera års erfarenhet som lärare:

– I åratal har vi betonat elevens delaktighet i utvecklingssamtalen, vilket förstås kan leda till att läraren lämnar över för mycket av ansvaret för samtalet på eleven. Då finns risk för missuppfattningar kring ledar­skapet.

Hennes andra huvudpoäng i avhandlingen är vikten av att både förbereda eleven inför utvecklingssamtalet – och efteråt arbeta med resultaten av samtalet. Just efter­arbetet är något som brister på sina håll.

– Skolorna kan bli bättre på att väva in de individuella utvecklingsplanerna (IUP) i den löpande undervisningen, låta dem bli levande dokument som följer med eleverna under hela läsåret.

En av de intervjuade lärarna beskrev hur hon saknade tiden då hennes elever hade sina IUP uppsatta på insidan av bänkarnas lock. Med skrivborden försvann bänklocken.

– Det viktiga är att både lärare och elev vet var IUP:n finns och återvänder till den så ofta som möjligt.

Britt-Maries fem tips för utvecklingssamtalet

 1. Lyssna med hela kroppen
  Underskatta inte kroppsspråkets betydelse! Eleverna själva märker snabbt om läraren inte är delaktig i samtalet med hela kroppen. Visa att du lyssnar, luta dig framåt, se eleven i ögonen. Reflektera över ditt kroppsspråk, prata med varandra i kollegiet om det. Att utveckla ett bättre och mer medvetet kroppsspråk kan bli en del av det kollegiala lärandet.
 2. Stanna i nuet
  Är du hela tiden närvarande i samtalet? Eleverna tycker inte alltid det. De har mer av ett nu-perspektiv medan lärare tenderar att börja tänka på nästa fråga, för att hinna med. Här gäller det att vara lyhörd, lyssna in var eleven befinner sig i samtalet. Och stanna kvar där en stund, inte hasta vidare. Bättre då att hoppa över någon fråga än att förlora den avgörande kontakten i stunden.
 3. Våga vara lekfull
  Några viktiga verktyg som kan användas oftare än i dag: lekfullhet och humor. Man kommer mycket längre genom att skapa ett positivt och inbjudande klimat. Visst, det är mycket som ska hinnas med, men relationen med eleven fördjupas om man också ger utrymme till det mer lättsamma. Den relationella och emotionella kontakten är viktig för lärandet.
 4. Var följsam och flexibel
  Försök vara så följsam och flexibel som möjligt. Inget utvecklingssamtal är det andra likt: eleverna är olika, vårdnadshavarna är olika. Du leder samtalet, men det görs på väldigt olika sätt utifrån om eleven är blyg eller talför, om vårdnadshavaren sitter tyst eller deltar aktivt. Du måste se till att eleven får inflytande, känner sig delaktig och upplever samtalet som meningsfullt.
 5. För- och efterarbetet är viktigt
  Väv ihop utvecklingssamtalet med undervisningen – genom att arbeta mer både med förberedelser och efterarbete. Visst, tiden är knapp, men ju mer förberedelser desto aktivare elev. Diskutera er fram till elevens IUP – och återvänd sedan till planen under resten av läsåret, låt den bli ett levande dokument. Det räcker inte att bara plocka fram den inför nästa utvecklingssamtal.

LÄS ÄVEN

Lär dig att tala – med kroppen

Använd kroppen och bli en bättre lärare

Fem knep som får eleverna att lyssna

Så får du rösten att hålla längre