Sveriges Lärares krav på Skolverkets nya testmaterial

Räkna-skriva-räkna-garanting fungerar inte alls, säger Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén.

Efter kritiken – Skolverket får bakläxa när regeringen nu tvingar myndigheten att se över sitt testmaterial i läsa-skriva-räkna-garantin. Men Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare, menar att ­regeringens uppdrag är för vagt formulerat.

Vad tycker Sveriges Lärare om läsa-skriva-räkna-garantin?

– Vi tycker inte att den fungerar alls. Det finns redan ett lagstöd för att varje elev har rätt till den hjälp den behöver och nu blir det något slags dubbel lagstiftning. Lärarna tvingas genomföra de här testerna men de elever man ser är i behov av stöd får inte det i tillräckligt hög utsträckning, enligt den undersökning vi har gjort. Här handlar det om ganska stora siffror. Av lärare i förskoleklass är det 68 procent som anger att deras elever inte får någon hjälp trots att kartläggningen visar att de behöver det. Bland lärare i årskurs 1 ligger siffran på 54 procent, säger Åsa Fahlén.

Vad tycker ni om utformningen av kartläggnings- och bedömningsmaterialen?

– Dels tar de väldigt mycket tid för lärarna att utföra, dels är de väldigt grovmaskiga, vilket har gjort att många lärare väljer andra tester som ger adekvat resultat. Vår undersökning visar att 70 procent av lärarna i årskurs 1 använder andra tester utöver det obligatoriska, exempelvis det kostnadsfria verktyget Legilexi.

Vilka förändringar skulle ni vilja se?

– Vi vill att man ska skapa mer tids­effektiva och träffsäkra test som ska tas fram av externa forskare, så att det finns ett vetenskapligt stöd för att testen fungerar. I nuläget tycker vi att Skolverkets uppdrag från regeringen är för vagt formulerat. Därför har vi skickat en skrivelse till skolministern och meddelat att vi vill att man skärper uppdraget. Dessutom måste det tillsättas ekonomiska medel för att eleverna verkligen ska få den hjälp de behöver. Politiker säger att det är viktigt med tidigare insatser, men man gör ingenting åt det i praktiken. Just nu skär man ju ner på skolan i stora delar av Sverige och säger upp lärare och elevassistenter.

Vilken typ av test förespråkar ni?

– Vi vill att testerna ska vara ändamålsenliga, vetenskapligt förankrade, träffsäkra och tidseffektiva. Lärarnas huvuduppdrag är undervisningen.

Sveriges Lärares kravlista

  • Ersätt nuvarande tester med andra vetenskapligt förankrade, av forskare framtagna, screeningmaterial som både är mer tidseffektiva och mer träffsäkra.
  • Alla elever med behov av särskilt stöd måste ovillkorligen också få det, vilket kräver mer resurser och en likvärdig elevhälsa på alla skolor.
  • De ekonomiska neddragningarna på skola och utbildning måste stoppas. Både huvudmän och regeringen måste ta sitt ansvar och skjuta till utökade medel.