Skolor stressar igenom kartläggningen i f-klass

Helga Sverrisdóttir, undervisningsråd på Skolverket, har undersökt hur lärarna i förskoleklass tycker att den obligatoriska kartläggningen fungerar. Foto: Skolverket/Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

Ett syfte med kartläggningen av eleverna i början av förskoleklass är att den ska vara en del av undervisningen. Men alla lärare får inte den tid som krävs för att hinna göra ett tillräckligt bra jobb, visar Skolverkets uppföljning.

Sedan två år tillbaka finns ett obligatoriskt material för att kartlägga enskilda elevers matematiska tänkande och språkliga medvetenhet i förskoleklass. Skolverket har nu undersökt hur materialet används och ser att förutsättningarna skiljer sig en hel del mellan skolor.

Bland annat varierar det hur mycket specialpedagogiskt stöd som lärarna har tillgång till under arbetet och när de analyserar resultatet av kartläggningen.

– Ett viktigt medskick från lärarna är att de måste få tid och förutsättningar att kunna använda materialet på bästa sätt. Ibland tycker de att den tar tid från undervisningen, snarare än att vara en del av undervisningen. För att kunna genomföra arbetet är det viktigt att få rätt förutsättningar från skolledningen, säger Helga Sverrisdóttir, undervisningsråd på Skolverket.

"Svårt att hinna med"

Hon framhåller att materialet är ett viktigt verktyg för en likvärdig bedömning av elevernas kunskapsutveckling.

– Alla elever i förskoleklass omfattas. De går igenom samma aktiviteter och lärarna observerar samma saker, säger hon.

Det finns inget nationellt krav på att kartläggningen ska vara klar före en viss tid, lärarna har hela höstterminen på sig. En del skolor har ändå fattat beslut om att arbetet ska vara färdigt före höstlovet.

– I de skolorna upplevde lärarna att det var svårt att hinna med och att det blev ett hinder i det trygghetsskapande arbete som sker i förskoleklassen när eleverna möter skolan första gången.

Materialet är uppskattat

Skolverkets uppföljning visar att över 60 procent av lärarna tycker att kartläggningen i ganska stor eller mycket stor utsträckning påverkar vad de tar upp i undervisningen. Drygt hälften upplever att materialet hjälper dem att fånga upp fler elever i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller extra utmaningar än vad som skulle varit fallet utan kartläggningsmaterialen.

– Det samlade intrycket är att materialen uppskattas och uppnår sitt syfte. Tre fjärdedelar av lärarna upplever att kartläggningsmaterialen hjälper till att kartlägga enskilda elevers matematiska tänkande och språklig medvetenhet, säger Helga Sverrisdóttir.

Undersökning bygger på enkätfrågor till förskollärare, lärare i förskoleklass, specialpedagoger och speciallärare i totalt 567 skolenheter. Svarsfrekvensen var 60 procent. Enkätsvaren är kompletterade med djupintervjuer med personal på sju skolor runt om i landet.

LÄS ÄVEN

Brister i särskilt stöd i förskoleklass

Nya beskedet: F-klasslärare ska fortbildas när grundskolan blir tioårig

Oro efter beskedet om tioårig grundskola

Fackets krav när grundskolan kan bli tioårig