Skolverket: Nya ämnesplanen ger lärarna mer friutrymme

Jonas Vig (till höger), enhetschef på Skolverket, svarar på filosofilärarnas kritik.

Arbetet med att ta fram en reviderad ämnesplan i filosofi är inte klart och ytterligare förändringar i ämnesplanen kan mycket väl bli aktuella, skriver Skolverket i en replik på debattarikeln: ”Filosofilärarna: Skolverket bryr sig inte om kritiken”.

I en debattartikel i tidningen Ämnesläraren skriver författarna Marco Tiozzo, universitetslektor och lärare i filosofi, och Marcus Swenson, förstelärare och lärare i filosofi, att Skolverkets förslag på ämnesplan i filosofi inte löser problemet med stoffträngsel och menar att ämnet förblir ett marginaliserat ämne med för omfattande innehåll.

Det huvudsakliga förslaget från artikelförfattarna för att minska stoffträngseln i ämnet filosofi, nivå 1 är att utöka ämnets poängomfattning från dagens 50 poäng till 100 poäng. Skolverket håller med om att filosofiämnet är viktigt och har en självklar plats i gymnasieskolan samtidigt som myndigheten inte ser möjligheten att utöka omfattningen inom ramen för uppdraget om en ämnesutformad gymnasieskola.

”Råder olika uppfattning”

Skolverket har tagit fram remissförslaget utifrån förutsättningen att filosofi fortsatt förblir ett ämne fördelat på två nivåer (idag kurser) om vardera 50p. För att hantera stoffträngseln har myndigheten gjort vissa överväganden. Antingen att ta bort obligatoriska moment i ämnets centrala innehåll eller att minska detaljnivån i momenten. I samråd med undervisande lärare i filosofi och i inkomna lärarsynpunkter framgår det dock att det råder olika uppfattning kring vilka moment som är viktigast att behålla i ämnets centrala innehåll. Detta har föranlett att Skolverket i stället för att ta bort större moment i det centrala innehållet, har valt att genomgående minska detaljeringsgraden i dessa moment. Detta syftar till att minska ämnets obligatoriska undervisningsinnehåll samtidigt som läraren ges större utrymme att göra en professionell bedömning av vilket innehåll som är mest centralt att betona i undervisningen.  

Arbetet med att ta fram en reviderad ämnesplan i filosofi är inte klart och ytterligare förändringar i ämnesplanen kan mycket väl bli aktuella. Vi vill dock flagga för att det inte kommer att kunna göras någon utökning av filosofiämnets poängomfattning. Skolverket välkomnar samtidigt artikelförfattarnas synpunkter och tar dem i beaktande i arbetet med att hantera inkomna remissynpunkter.

Jonas Vig, enhetschef på Skolverket

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Ämnesläraren

LÄS ÄVEN

Filosofilärarna: Skolverket verkar inte bry sig inte om kritiken

Debatt. Så kan nationella proven i SO ersättas

Debatt: Fler skolelever behöver veta vad humaniora är

Debatt. 13 punkter som kan lyfta skolan