Läraren efter Pisa-raset: Återinför småskolan

Rolf Ekelund är filosofie magister, utbildad lärare och tidigare läromedelsförläggare.

Undervisning i övriga teoretiska ämnen får under de inledande skolåren stå tillbaka något till fördel för svenska och matematik. Barnen kan inte tillgodogöra sig centralt innehåll i orienteringsämnen förrän de lärt sig att läsa ordentligt, skriver debattören.

Det torde stå klart för var och en att barnen i skolan bör lära sig att läsa, skriva och räkna innan de går vidare till fördjupande studier i svenska, matematik, samhälls- och naturorientering samt främmande språk.

Det kan bli förödande för medborgarnas bildning och utbildning om skolan inte förser dem med de mest grundläggande kunskaperna och förmågorna under skolans inledande år.

De lärare som leder undervisningen under dessa viktiga skolår ska vara särskilt utbildade för ändamålet, det vill säga deras yrkesutbildning ska främst vara inriktad på grundläggande läs- och skrivinlärning samt basal matematik.

Måste först lära sig läsa ordentligt

Undervisning i övriga teoretiska ämnen får under de inledande skolåren stå tillbaka något till fördel för svenska och matematik. Barnen kan inte tillgodogöra sig centralt innehåll i orienteringsämnen förrän de lärt sig att läsa ordentligt och förstå innebörden i den lästa texten.

Tidigare hade vi en småskola som omfattade klass 1 och 2, varpå följde sex eller sju år i den fortsatta folkskolan. Eleverna kunde läsa, skriva, addera och subtrahera när de inledde sina studier i övriga skolämnen. Småskolan var en garant för detta. Ingen elev skulle släppas vidare till klass 3 utan att behärska de grundläggande färdigheterna i svenska och matematik.

Dagens grundskola borde bättre ta tillvara de erfarenheter som gjorts inom den tidigare småskolans ram. Lärarna var speciellt utbildade för arbete inom småskolan; de utbildades vid särskilda lärarhögskolor (seminarier).

Det nuvarande konceptet för grundskolan kunde lämpligen omformas så att förskoleklassen plus åk 1 och 2 utgjorde en sammanhållen småskola, vars undervisning i stor utsträckning koncentrerades på de grundläggande färdigheterna och förmågorna i svenska och matematik.

”Skulle avsevärt förbättra elevernas förutsättningar”

Den tidigare tvååriga småskolan skulle alltså bli treårig i och med att den nuvarande förskoleklassen inordnades i grundskolan, som då alltså blev tioårig. Det faktum att kravet på läsförståelse i dag är betydligt mer omfattande än tidigare samt att skolstarten tidigareläggs med ett år motiverar att den nya småskolan blir treårig.

Småskolans lärare skulle ges en lärarutbildning helt inriktad på undervisning i grundläggande svenska och matematik. Nyordningen skulle således innebära att de lärare som undervisar i grundläggande svenska och matematik blev betydligt bättre rustade för uppgiften än vad som är fallet i dagens skola.

Den ovan beskrivna ordningen med en återinförd småskola skulle avsevärt förbättra elevernas förutsättningar att kunna lämna grundskolan med godkända betyg.

Rolf Ekelund, filosofie magister, utbildad lärare och tidigare läromedelsförläggare

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Grundskolläraren

LÄS ÄVEN

Per Kornhall: Yrkets status åkte ut som barnet med badvattnet

Pisachefen: Svensk skola behöver mer disciplin

Läskrisen: 9 av 10 lärare oroas över elevernas brister

Körling om Pisa-raset: Skapar ett helvetesgap att inte kunna läsa

Kornhall analyserar: Pisa är inte VM i skola för att användas i egna agendor