Skolverket: ”Medvetna om förvirringen kring begreppet”

På Skolverket känner man till förvirringen som råder kring begreppet bedömning. Anna Westerholm, chef på avdelningen Läroplaner, understryker att det inte finns några uppnåendemål för barnen i förskolan.
– Däremot måste man få koll på om man arbetar mot förskolans mål, säger hon.

Ges barnen möjligheter och förutsättningar för det de har rätt till enligt förskolans läroplan? Den frågan är central enligt Anna Westerholm som uppmanar förskolans arbetslag att diskutera och reflektera kring detta. 

– Om man märker att vissa barn inte är delaktiga i en undervisningssituation måste man fundera över hur man ska få med även dem. Rektorer och förskollärare måste få koll på om de arbetar mot förskolans mål. Blev det som vi hade tänkt eller lyckades vi inte fånga några barns intresse? Det handlar om det systematiska kvalitetsarbetet, att få syn på det man gör, säger hon. 

Handlar inte om betygsättning

Anna Westerholm tror att det är själva begreppet bedömning som ställer till det, att vissa uppfattar det som någon slags betygsättning. Men så är det inte formulerat i läroplanen. Faktum är att begreppet bara finns med två gånger och då i andra sammanhang;  ”… kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen…, och ” Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa  …”. Däremot står det att arbetslaget kontinuerligt och systematiskt ska följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande.

– Hur mycket och hur ofta är frågor som ofta dyker upp. Men här får man försöka hitta en rimlig nivå så att det inte blir övermäktigt, det ska vara rimligt, säger hon. 

Anna Westerholm säger också att vi får en likvärdig förskola när man har ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete där läroplanens mål är i fokus, och när förskolläraren och arbetslaget reflekterar över vilka förutsättningar barn får för att utvecklas och lära. 

– Men likvärdighet betyder inte att alla måste göra exakt lika, tillägger hon. 

Svårt område för förskollärarna 

Att det här med att kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande kan vara svårt för förskollärarna är något Skolverket känner till, och på myndighetens sajt finns flera forskarartiklar i ämnet. Det finns även en ny Skolverket-podd som belyser begreppet bedömning. 

– Det finns inga uppnåendemål för barn i förskolan så det handlar inte om att bedöma barnen utan om att spegla utbildningens innehåll i barnen för att få syn på utvecklingsområden för just den egna förskolans måluppfyllelse. Om det finns något mer vi kan göra som myndighet för att få ner axlarna på förskollärarna så ska vi göra det, säger Anna Westerholm. 

Dokumentera med ett syfte

För att dokumentationen ska vara relevant behöver den ha ett tydligt syfte som utgår från läroplanen. Fundera över vilka aktiviteter du behöver dokumentera och om dokumentationen kan ge dig svar på det du vill undersöka. Det hjälper dig att göra avgränsningar.

Dokumentera för det systematiska kvalitets­arbetet

För att bedriva ett framgångsrikt förbättringsarbete är det viktigt att du och dina kollegor har en gemensam bild av ert nuläge i relation till förskolans uppdrag. För att skapa en nulägesbeskrivning behöver ni samla in dokumentation om olika resultat i utbildningen, det kan till exempel vara hur utbildningen har bidragit till barnens utveckling och lärande, hur ni har organiserat undervisningen och vilka arbetssätt ni har använt.

Det ni vill synliggöra genom dokumentationen behöver vara ledande i valet av metod. Exempel på dokumentationsmetoder kan vara filma, fotografera eller spela in ljud, låta barnen skapa teckningar, skisser eller målningar, göra barnobservationer, intervjua barnen. 

Här hittar du Skolverkets stödmaterial om dokumentation.

Skolverkets podd om dokumentation

Källa: Skolverket