Modellen som skapar en trygg skolstart

Förskolläraren Sara Quick Tiller och kollegan Karolina Jaros har ett tätt samarbete med lärarna i förskoleklass i en modell för överlämning som hela Burlövs kommun jobbar efter.

Förskolorna i Burlöv samarbetar tätt med kommunens skolor när det är dags för överlämning till förskoleklass. De har en tydlig struktur för vem som gör vad, hur och när – och får även återkoppling från skolan om hur det går för barnen.

Förskolläraren Sara Quick Tiller och kollegan Karolina Jaros, förskollärare och just nu lokal specialpedagog, arbetar på förskolan Dungen i Burlövs kommun. Det nya sättet att arbeta med överlämningar till förskoleklass, med samma dokument, riktlinjer och en tydlig tidsplan, är något de verkligen uppskattar.

– Att alla gör lika skapar en likvärdighet i kommunen, och med tidsplanen blir det tydligt vad alla ska göra och när. Vi vet vad som förväntas och eftersom tidsplanen är tydlig kan vi planera in allt i god tid, vilket skapar ett lugn, säger Karolina Jaros. 

Metoden är framtagen centralt i kommunen av rektorer från både förskola och skola, tillsammans med bland andra en utvecklingsstrateg och en specialpedagog. Detta för att få med så många olika infallsvinklar som möjligt. 

– Det är ett ständigt pågående arbete för att få fram ännu tydligare strukturer. Nyligen bestämdes exempelvis att det inte bara är vi som ska hälsa på i skolan, förskoleklasslärarna har även möjlighet att göra pedagogiska besök i barnens egen trygga miljö hos oss, säger Sara Quick Tiller.  

Överlämning i 3 steg:

1. Dokumentation lämnas över

När förskoleåren lider mot sitt slut och det snart är dags för förskoleklass följer förskolorna i Burlöv den framtagna planen. 

Förskolan organiserar så att berörda förskollärare kan skriva överlämningsdokumentationen tillsammans. De utgår då bland annat från de tre områdena som man har arbetat med: socialt/emotionellt, kommunikativt/språkligt och matematiskt/naturvetenskapligt. I dokumentet framgår vilka insatser och undervisningshandlingar som gjorts på förskolan, vad förskollärarna jobbat med, samt barnens styrkor, intressen och lärstrategier. Därefter är det dags för avstämningsmöte med vårdnadshavarna för att ha en gemensam bild av det som kommuniceras vidare till förskoleklassen och fritidshemmet. 

– Skolan får sedan en saklig, men inte värderande, information för att starten för barnen ska bli så bra som möjligt. Det skapar trygghet, säger Karolina Jaros. 

 2. Besök i skolan

Alla barn besöker, tillsammans med förskolans personal, sin kommande skola. Eftersom kommunens alla förskolor går dit samtidigt får barnen möjlighet att träffa sina blivande klasskamrater, i det klassrum som ska bli deras. Där träffar de även sin blivande lärare i förskoleklass och fritidshem. De bjuds på rundvandring för att bekanta sig med lokalerna, skolgården och matsalen. Dessutom brukar det ordnas med någon aktivitet för att stärka gruppkänslan. 

– Burlövs kommun är relativt liten och alla skolor ligger på gångavstånd från de olika förskolorna, dessutom vet vi redan tidigt vilket datum vi ska dit och kan organisera så att det fungerar även för dem som är kvar på förskolan, säger Sara Quick Tiller och tillägger att det ofta är flera barn som ska gå i samma skola men att de också kan ha ett ensamt barn som ska till en annan skola. Det får självklart också sällskap av en trygg vuxen på besöket. 

 3. Återkoppling 

Förskolorna i Burlövs kommun arbetar alla med lekresponsiv undervisning, ett förhållningssätt där pedagogerna är öppna för barnens initiativ till lek och lyhörda inför deras perspektiv. Förskollärarnas undervisningshandlingar analyseras kontinuerligt för att synliggöra effekterna som undervisningen haft på varje barns möjlighet till utveckling och lärande. Som ett led i arbetet med övergången till skolan träffas förskollärare och lärare i förskoleklass under en gemensam analysdag. Då får förskolorna ta del av sammanställningen av kartläggningen i förskoleklassen på både kommun- och enhetsnivå.

– Då kan vi se hur väl vårt arbete i förskolan har fungerat. Vi kan vid detta tillfälle även få veta om det är något som förskolan behöver lägga extra fokus på i våra undervisningshandlingar. Träffarna blir som bryggor mellan förskolan och skolan, förklarar Karolina Jaros.

– Hela strukturen kring överlämning till skola fungerar verkligen bra. Tidigare har vi använt Skolverkets dokument, men våra går mer på djupet. Dessutom blir dokumentationen likvärdig från alla kommunens förskolor, det finns en röd tråd. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna för barnen, säger Sara Quick Tiller.