Sveriges Lärares krav: Högst tre barn per anställd i småbarnsgrupperna

Det räcker inte med att bara minska gruppstorlekarna i förskolan, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande i Sveriges Lärare.

Nu måste lagstiftarna slå fast de maxgränser för barngruppernas storlek som både förskollärarna och Skolverket anger, menar Åsa Fahlén, ordförande i Sveriges Lärare.
– Att huvudmännen runt om i landet får lov att ha olika ambitioner med förskolan är ett systemfel som måste rättas till, säger hon.

Högst tre barn per heltidsanställd och högst tolv barn i barngruppen i åldern 1–3.
Högst fem barn per heltidsanställd och högst 15 barn i barngruppen i åldern 4–5. Sveriges Lärare skärper tonen för att få till stånd en övre gräns för barngruppernas storlek och en reglerad minimibemanning. 

– Det räcker inte med att bara minska gruppstorlekarna, för då finns det risk att man också minskar ner på personalen. Därför kräver vi att det lagstiftas även kring personaltätheten. Vi har tillsammans med Kommunal lagt fram krav på att det bör vara högst tre barn per heltidsanställd i småbarnsgrupper och högst fem barn per heltidsanställd i storbarnsgrupper, säger förbundsordförande Åsa Fahlén.

Samtidigt noterar hon att det börjat hända saker i regeringen. 

– Att liberalerna säger att de vill utreda ett maxtak för barngruppernas storlek är hoppingivande. Jag ser det som ett första steg, säger hon.

Det gäller även skolminister Lotta Edholms besked att utreda en eventuell lagstiftning om tid för planering.

Barngrupperna blir allt större

Sveriges Lärare har undersökt andelen åldersindelade barngrupper som är större än Skolverkets riktmärke. Resultatet visar att utvecklingen i princip har stått still. Andelen åldersindelade barngrupper som är över riktmärket har sedan förra året minskat från 54,5 procent till 54,0 procent på nationell nivå. Men snittet för antalet barn per grupp har fortsatt att öka: från 15,2 till 15,3 barn per grupp. Samtidigt skiljer det sig mycket i landet hur stora barngrupperna är.

– Det finns kommuner som inte har några barngrupper som är större än riktmärket, men också kommuner där i stort sett alla grupper är för stora. Barnen i för stora grupper får varken den utbildning eller den omsorg de behöver. För våra medlemmar är det en otrolig stressfaktor att veta att de varken kan leva upp till det läroplanen säger eller till sitt tillsynsansvar, säger Åsa Fahlén.

Har ni också sagt hur många barn det ska vara per förskollärare?

– Nej, vi har inte specificerat en sådan siffra. Men klart är att antalet legitimerade förskollärare behöver bli fler för att säkerställa en god undervisning i förskolan. Vi vet att arbetsbelastningen minskar betydligt och arbetsmiljön förbättras för våra medlemmar när de har flera förskollärarkollegor.

Farah Waly, förskollärare och vice ordförande i Sveriges Lärare Stockholm, framhåller att ett maxtak för barngruppernas storlek behöver kompletteras med en bedömning av vilket behov av stöd barnen i gruppen har.

Farah Waly.

– Om det är 15 barn i barngruppen där man behöver göra särskilda anpassningar för fem av barnen för att säkerställa att alla får en likvärdig undervisning blir gruppen för stor. Det innebär en stor skillnad i arbetsbelastning för lärarna jämfört med om inget barn i gruppen skulle behöva särskilt stöd, säger hon.

”Lägger ner avdelningar för att spara pengar”

I Stockholm minskar antalet barn i vissa stadsdelar. Det gör att behovet av förskola minskar, men leder enligt Farah Waly sällan till att staden griper möjligheten att på ett naturligt sätt minska barngruppernas storlek.

– I stället lägger man ner avdelningar för att spara pengar, säger hon. 

Ett annat problem är att det bakom en redovisning av två barngrupper i praktiken ibland döljer sig en sammanslagen grupp med närmare 30 barn. Utan lagstadgade krav på antalet barn per förskollärare kan det innebära att det bara finns en lärare för hela gruppen.

– För att en förskollärare ska kunna bedriva undervisning med upp emot 30 barn behöver hen få dubbel planeringstid. För att säkerställa att undervisningen har en god kvalitet måste man se till att läraren får den möjlighet och förutsättning till för – och efterarbete den behöver, säger Farah Waly.

Stressnivån stiger bland pedagogerna

Förskolläraren Svetlana Gorodetskaya är skyddsombud och arbetsplatsombud för Sveriges Lärare på Södermalm i Stockholm. Den barngrupp hon arbetar med på förskolan Kastanjen har 21 inskrivna barn.

Svetlana Gorodetskaya.

– Vi är tre pedagoger och har lite resurspengar utöver det. Riktlinjerna i verksamhetsplanen säger att gruppen bör ha 15-16 barn. Att istället ha 21 barn gör stor skillnad när barnen är 3-4 år gamla.

Vad får det för konsekvenser?

– Stressnivån hos oss pedagoger stiger. Man vill räcka till för alla barn, men vi hinner inte. När personalen inte räcker till tar man tar bort barnens rätt att lära sig och känna sig trygga.

Stressen gör också att pedagogerna inte alltid hinner anteckna negativa händelser som inträffar, till exempel att ett barn eller en pedagog slår sig. Även situationer som skulle kunna leda till en skada eller något annat är viktiga för chefen att känna till.

– Finns det inte på papper glöms det lätt bort, särskilt som cheferna inte alltid är på plats eftersom de numera ofta roterar mellan flera olika förskolor, säger Svetlana Gorodetskaya.

Se hur stora barngrupperna är i din kommun

LÄS OCKSÅ:

Maxtak i förskolan – partierna vill minska barngrupperna

Krisen i förskolan – barngrupperna blir ännu större

Regeringens plan: Så ska fler vilja bli förskollärare

Barngrupperna är för stora – kräver ny lagstiftning