Den sociala uppdelningen börjar redan i förskolan

Att segregationen visar sig redan i förskolan är bekymmersamt då både individer och samhället påverkas, säger forskaren Håkan Forsberg. Foto: Johnér. (Genrebild)

När föräldrar ur samma samhällsskikt gör samma val för sina barn bidrar det till att segregationen börjar redan i förskolan. Det konstaterar Håkan Forsberg, forskare vid Uppsala universitet, efter en stor studie om hur föräldrars bakgrund påverkar valet av förskola.

1. Den sociala uppdelningen ökar 

De flesta barn går i den förskola som ligger närmast hemmet. Det gör att den sociala sammansättningen av barnen i förskolan i regel speglar bostadsområdet. Men när det finns privata alternativ uppstår ofta en segregationseffekt, framför allt i städer och förortskommuner. Den sociala uppdelningen ökar när det går att välja mellan kommunal förskola och förskolor som drivs av andra aktörer. Att segregationen visar sig redan i förskolan är bekymmersamt då både individer och samhället påverkas. 

2. Föräldrarnas bakgrund påverkar deras val av förskola 

Cirka 80 procent av alla barn går i kommunala förskolor. Familjer från medelklassen och övre medel­klassen är mer benägna än de från arbetarklassen att söka sig till vinstdrivande och ideella förskolor. Barn från arbetarfamiljer är i högre utsträckning inskrivna i kommunala förskolor. Högutbildade föräldrar tenderar att söka sig till förskolor där barnens föräldrar har en liknande bakgrund som de själva. Ytterligare ett mönster är att föräldrar som arbetar inom offentlig sektor ofta väljer ideella förskolor.

3. Valet av förskola också ett val av kvalitet

Mindre förskolor, framför allt de som drivs ideellt, tilltalar resursstarka föräldrar i högre grad än arbetarfamiljer, vars barn oftare går i de kommunala förskolorna, som ofta är större. Därmed har föräldrarna gjort val med olika konsekvenser för gruppstorlekar, personaltäthet och andel behöriga lärare. Personaltätheten är högre i kommunala förskolor, framför allt när det gäller utbildade lärare. Mindre förskolor erbjuder kvaliteter som småskalighet och möjlighet till inflytande.

4. Segregation påverkar likvärdigheten

En effekt av segregationen är att barn med olika bakgrund inte möts. Det bryter också mot förskolans uppdrag att vara en kulturell och social mötesplats. När det skiljer sig mycket mellan vilka barn som möts i förskolan bidrar det sannolikt till en minskad likvärdighet. Förskolan har stor betydelse som en social mötesplats i barns tidiga uppväxt. Bristande likvärdighet i förskolan kan på sikt få negativa effekter på barns och ungas hälsa, studieprestationer, sammanhållning och tillit till samhället.

Här kan du läsa studien

Om forskaren

Håkan Forsberg är universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Han bedriver sociologisk forskning med fokus på segregation och likvärdighet i förskola och skola. De aktuella studierna omfattar alla barn i förskolan, cirka 500 000, och analyserar sammansättningen av barn i olika förskolor och bostadsområden utifrån data från SCB, Statistiska centralbyrån, om föräldrarnas utbildningsbakgrund, inkomst och utländsk bakgrund.

LÄS ÄVEN:

Bristande språkkunskaper hos förskolepersonalen i utsatta områden

Föräldrarnas orimliga krav pressar förskollärarna

Förskollärarnas larm: Barnen klarar inte enkla rörelser

Så byggde barnen sin egen rutschkana till gården