Buller kan påverka språkinlärningen

Till höger Sofie Fredriksson, audionom och forskare vid Göteborgs universitet. Foto: Adobe stock och privat.

Det är inte bara de vuxna som mår dåligt av att vistas i en högljudd miljö. Barnen får svårare att koncentrera sig, blir trötta och i vissa fall utåt­agerande. En ny studie ska ta reda på om även
språkinlärningen påverkas.

Under åren har många undersökningar av ljudvolym gjorts i förskolan, med uppmätta inomhusvärden på cirka 80 dBA ekvivalent nivå – det vill säga samma nivå där Arbetsmiljöverkets regelverk kräver insatser. Många studier har också visat att personalen påverkas negativt. Hur barnen reagerar finns det däremot inte lika mycket forskat om.

Men i en studie tillfrågades 4 000 förskollärare om hur de upplevde att barnen reagerar vid hög ljudmiljö. Då svarade hela 82 procent att barnen påverkas mycket eller ganska mycket.

– Det var inte ett förvånande resultat eftersom vi vet sedan tidigare studier att ljud påverkar. Men att så många upplevde att barnen påverkades negativt hade vi inte trott. Det var nästan inga positiva beskrivningar vi fick, säger Sofie Fredriksson som är audionom och forskare vid Göteborgs universitet.

I förskolan ska barnen lära sig saker, men hur går det om de är ofokuserade och utåtagerande när det låter för mycket

Förskollärarnas svar i enkäten vittnar om hur barn i miljöer med höga ljudnivåer tenderar att själva bli högljudda och skrikiga, vilket i sin tur ökar på ljudvolymen ytterligare. Personalen vittnar om hur vissa barn håller för öronen och blir utåtagerande när det är högljutt medan andra drar sig undan. Förskollärarna noterar också att barnen har svårare att koncentrera sig, och att de vid dagens slut är både trötta och irriterade.

– Det finns studier som har tittat på hur buller från närliggande flygplatser påverkar språkinlärning, och här kan man dra paralleller. I förskolan ska barnen lära sig saker, men hur går det om de är ofokuserade och utåtagerande när det låter för mycket? frågar sig Sofie Fredriksson.

"Det gäller att vara observant och försiktig"

Hon betonar att studierna som gjorts inte besvarar hur ljudmiljön påverkar barnen negativt på lång sikt, men att det finns indikationer på risker.

– Det gäller att vara observant och försiktig, mycket tyder på att det inte är positivt, säger hon.

Just nu är ytterligare en studie påbörjad om barn och ljudmiljö. Fokus är att studera vilken fysisk påverkan ljudvolymen har på hörseln samt hur barnen reagerar och mår i relation till ljudvolymen på förskolan. Ett trettiotal förskoleavdelningar i Göteborg deltar och barnen förses med mätutrustning för att kunna följas under dagens alla moment. Därtill görs hörselmätningar för- och eftermiddag samt i början och slutet av veckan. 

Buller minskar förståelsen för tal

Cirka 300 barn i åldern 4–6 år deltar, och de intervjuas också om hur de uppfattar ljud och vad de gör för att hantera olika ljudsituationer.

– Vi frågar oss vilken fysisk påverkan ljudvolymen har på hörseln. I andra länder har vi sett hur buller minskar förståelsen för tal, något som i förlängningen kan påverka barnens läs- och skrivförmåga. Vi språktestar därför barnen för att se vilken språklig nivå de ligger på – med förhoppning om eventuell uppföljning i framtiden. I förlängningen hoppas vi även få fram akustiska kriterier för förskolan, hur man ska bygga framtidens förskolor, förklarar Loisa Sandström, doktorand vid Göteborgs universitet.

Än så länge finns inga konkreta resultat från studien, mätningarna påbörjades under hösten och fortsätter nu under våren och även kommande höst. Vad forskarna kommer fram till står klart tidigast våren 2024.

Lyssna på Förskolan här!