Anmälningarna mot förskolan har ökat

Anmälningarna till Skolinspektionen har ökat sedan 2008. Toppen nåddes 2018, därefter har antalet sjunkit. 2020 slutade Skolinspektionen att ta emot anmälningar, enligt Agnes Gidlund, pressansvarig.

Det har blivit vanligare att vända sig till Skolinspektionen om man är missnöjd med förskolan. Under 15 år fram till 2020 ökade antalet anmälningar från en handfull till 340 ärenden per år.

Vårdnadshavare som är missnöjda med sin förskola ska i första hand vända sig direkt till förskolan, därefter till huvudmannen och i sista hand till staten – Skolinspektionen. Ärendena som når Skolinspektionen handlar oftast om kränkande behandling, som kan vara antingen mellan pedagog och barn eller mellan barn, eller bristande tillsynsansvar.

Skärpta krav på förskolan

Under åren 2008 till 2020 syns en tydlig ökning av antalet anmälningar, framför allt från 2012.

Vad ökningen beror på kan Skolinspektionen inte svara på, men ger några möjliga förklaringar. En är att skollagen ändrades 2011 så att tillsynen över förskolan stärktes, samtidigt som förskolan blev en egen skolform och fick skärpta krav på hur undervisningen skulle bedrivas.

Fler känner till förskolans uppdrag

Skolinspektionen intensifierade då sin granskning av förskolan, vilket även kan ha lett till en ökad medvetenhet om förskolans uppdrag, tror Agnes Gidlund, pressansvarig på Skolinspektionen.

– Medieuppmärksamheten kring både Skolinspektionen och Barn- och elevombudets arbete kan ha bidragit. Det har också blivit lättare att göra en anmälan, säger hon. 

Nu har myndigheten dock slutat att ta emot anmälningar. Vårdnadshavare och andra kan fortfarande lämna uppgifter om missförhållanden i förskolan, men numera blir det bara ett formellt ärende om Skolinspektionen väljer att utreda.

Av de inkomna anmälningarna är det bara en liten andel där Skolinspektionen konstaterar brister – 2020 var det 34 sådana ärenden. 

Lyssna på Förskolan här!