Trenderna i skolan som är inne och ute – just nu

Undervisning ute är inne. Foto: Adobe Stock

Pedagogiska trender kommer och går. Det som var hett för några år sedan kan snabbt vara ute. Ämnesläraren har med hjälp av experter och lärare tagit tempen på gamla och nya trender.

Inne just nu

Uteklassrum
Att förlägga en del undervisning utomhus lockar både elever och lärare. Flera företag bygger klassrum, tält eller annat som kan placeras nära skolan. Inga väggar och ljud kan ställa till det.

Prio
Den amerikanska konsultjätten McKinseys internationella koncept för att höja elevernas kunskapsresultat. Har fått stor uppbackning av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Bättre för McKinseys vinst än för eleverna, menar kritikerna.

Oförändrat

Lågaffektivt bemötande
En metod att bemöta elever i affekt. Går ut på att vara mycket lugn, ibland helt tyst. Utvecklats av den danske psykologen Bo Hejlskov Elvén. Har fått stor uppmärksamhet, men bedöms av många som ovetenskapligt.

Värdegrundsarbete
Ett sätt att ta fram en form av ordningsregler för skolan där lärare och elever samarbetar. Används sedan direkt eller indirekt både på lektioner och raster.

Entreprenöriellt lärande
Företagande och entreprenörskap skrevs in i Lgr11. En metod som ska vara ämnesövergripande och gärna mynna ut i att eleverna startar företag. Inte sällan i samarbete med UF, Ung Företagsamhet. Råder delade meningar om hur bra det är.

Flippat klassrum
Webbaserade lärargenomgångar ges som läxa och i klassrummet ges i stället mer tid för annat arbete. Kallas också ”omvänt klassrum” eller ”inverterat klassrum”.

Gradängundervisning
Att sitta på en liten läktare ser roligt och kreativt ut. Problemet är att det är svårt att både koncentrera sig och anteckna utan något stöd.

Elevledda utvecklingssamtal
Eleven håller i utvecklingssamtalet i stället för läraren. Först i slutet kommer lärarens åsikt in. En del i trenden att eleven ska lära sig mer om sitt lärande i stället för att lära sig mer om ett ämne. Gillas av en del, döms ut av andra.

På väg ut

Formativ bedömning
Handlar om att ge eleven stöd och feedback i sitt lärande. Mer fokus på själva läroprocessen än faktakunskaper. En av John Hatties käpphästar. Komplext, enligt Skolverket, och alltmer ifrågasatt.

STL
Skriva sig till lärande. En metod för språkutvecklande undervisning främst med digital teknik. Ett moment är att eleverna får läsa och ge feedback på varandras texter.

Grit
Handlar om att hitta motivation och jävlar anamma. Kommer från engelskans beslutsamhet och är i dag vanligare på gympapass än i skolan.

The big five
De fem förmågor som eleverna skulle utveckla enligt Lgr 11. Analys-, kommunikativ-, metakognitiv-, process- och begreppslig förmåga. Utvecklades av universitetslektor Göran Svanelid.

Ute

Liggande stolen
En matematisk metod för att räkna division. Skulle ­ersätta det klassiska bråket eller ­trappan. Det gick så där.

Portfolio
Ett sätt att försöka dokumentera elevernas utveckling. Skulle ge en ”sannare bild” av elevens kunskaper än traditionella prov. Bygger på tanken att eleven ska vara mer delaktig i sitt eget lärande.

Helordsmetoden
En läsinlärningsmetod som utgår från hela ord och fraser och från det bryter man ner till ljud och bokstäver. Okej för äldre elever, men inget för den som ska lära sig att läsa.

Problembaserat lärande
En metod där eleverna själva tar ansvar för sitt lärande. Läraren är mer handledare än kunskapsförmedlare. Vanligt på universitet och kom in i grundskolan också, trots kritik. En variant kallas casemetodik.

Vilken trend saknar du på listan? Hör av dig till oss på amneslararen@vilarare.se