Så fördjupar sig förskollärare i yrket

Åsa Evensson, Pia Rizell och Sofia Nilwert.

Vilken kompetensutveckling har du fått de senaste åren? Språkutvecklande arbetssätt är ett hett område, visar svaren från tre förskollärare.

Åsa Evensson, förskollärare och rektor, Ljusdal.

Åsa Evensson, förskollärare och rektor:

1. När var din senaste kompetensutveckling? 

– Jag har just gått Mittuniversitetets RYT, Rekryteringsutbildning för rektorer, och varit på två dagars internat i Gävle. Det är en utbildning som Skolverket ansvarar för. Vi lärde oss bland annat om förskolans organisation, skollagen och systematiskt kvalitetsarbete, något som många inom förskolan har nytta av.

2. Vad tyckte du?

– Det var en fantastisk utbildning, och fantastiska utbildare. Att få möta andra människor inom skola och förskola betyder massor av diskussioner och erfarenhetsutbyten. Litteraturen till kursen var dessutom lättläst, vilket gör det så roligt! 

3. Hur förmedlades det till dina kollegor på förskolan?

– Vi ska snart ha planeringsdag med fokus på vårt kvalitetsarbete och då ska jag dela med mig av mina nya kunskaper, speciellt hur man får till ett bra kvalitetsarbete! Hela arbetslaget kommer också att påbörja en utbildning om Tillgänglig förskola från Skolverket. Den går hand i hand med skollagen och barns rätt till utbildning.

Pia Rizell, förskollärare, Örebro.

Pia Rizell, förskollärare:

1. När var din senaste kompetensutveckling?

– Vi har ett treårsprojekt i vårt förskoleområde utifrån en bok som heter ”Mångfaldens förskola – språk och kunskapsutvecklande arbetssätt”. Det här genomsyrar våra ”husträffar”, förskollärarträffar, studiedagar samt halvdagar med fördjupning varje termin.

2. Vad tyckte du?

– Jag tycker att det ger mycket att arbeta i process över tid. Det ger möjlighet att fördjupa sin kunskap och stärka sitt förhållningssätt. Det är utvecklande att resonera i olika gruppsammansättningar, samt testa det teoretiska i praktiken. Vi varierar mellan inläsning, läslogg, workshops, filmer och föreläsningar.

3. Hur förmedlades det till dina kollegor på förskolan?

– Finessen är att all personal deltar, men i lite olika forum utifrån yrkesroll. På så sätt drar vi åt samma håll och drivs av gemensamma reflektioner. Det, och att det pågår över tid, är de största framgångsfaktorerna.

Sofia Nilwert, förskollärare, Botkyrka.

Sofia Nilwert, förskollärare:

1. När var din senaste kompetensutveckling? 

– I januari 2023 hade hela enheten den sista delen av två om att vara en språklig förebild och flerspråkighet. Syftet var att öka pedagogers medvetenhet och förankra ett mer kunskapsrelaterat språk.

2. Vad tyckte du? 

– Det är bra att samtliga pedagoger får samma teoretiska utgångspunkter i hur man kan arbeta språkutvecklande och att utveckla redan befintlig kompetens. Föreläsningarna gav också bra redskap som vi kan ta med oss i fördjupningsarbetet.

3. Hur förmedlades det till dina kollegor på förskolan?

– En stor fördel har varit att fördjupningsarbetet i arbetslagen kan påbörjas snabbare. Arbetslagen kan, utifrån de teoretiska utgångspunkterna, arbeta fram strategier för hur de kan bli goda förebilder och vilka lagerord som barnen behöver exponeras för. Eftersom vi gått samma föreläsningar kan vi också få tips av varandra.