Skolinspektionen identifierar stor syv-brist

Boel Kristiansson och Jacob Lindahl, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, föreläste på Vägledarkalendariets senaste konferens om könsbundna skol- och karriärval – något som också Skolinspektionen lyfter i en ny rapport.

Studie- och yrkesvägledning integreras sällan i undervisningen, något Skolinspektionen i en ny rapport ser som en förutsättning för att elever ska kunna utmana könsstereotypa framtidsval.

Skolinspektionen har granskat hur mellanstadielärare arbetar med att i undervisningen motverka könsstereotypa föreställningar om ämnen, intressen och framtida studie- och yrkesval – inte minst huruvida en medvetenhet om begränsande könsnormer i samhället och på berörda skolor påverkar undervisningen, och i så fall hur.

Resultatet visar att skolorna behöver göra mer för att eleverna i större utsträckning ska kunna förstå och utmana begränsande könsnormer.

– Det är sällan undervisningen gör eleverna medvetna om de begränsande könsnormer som finns eller tränar dem i att kritiskt förhålla sig till dessa. Det är viktigt att undervisningen utformas så att den synliggör de olika föreställningar om manligt och kvinnligt som finns i samhället och ger eleverna tillfälle att diskutera dessa med stöd av sina lärare, säger Therese Jakobsson, som författat rapporten.

När eleverna gör sina gymnasieval är mönstren tydliga – endast 4 av de 18 nationella programmen hade en jämn könsfördelning 2022. Rapporten tar upp att studie- och yrkesvägledning sällan integreras i undervisningen hos de granskade skolorna, och uppmanar huvudmän och rektorer att ta ett större ansvar för att lärare får de förutsättningar och det stöd de behöver.

Hela rapporten kan laddas ner eller läsas här: ”Lärares arbete med att tidigt motverka könsbundna val – Fokus på undervisningen i årskurs 4–6”

LÄS ÄVEN

Satsa mer på NTA!

Befria skolan från floskler – det är tillit den behöver

Så läggs pusslet till nya Sveriges Lärare: ”Helheten viktig”