Vägledare svarar om läroplan och lärarsamarbete

Studie- och yrkesvägledarna Frida Klar, Volkan Serengil och Chalisa Klampaiboon.

Läroplanen och samarbetet med lärare är frågor som är avgörande för hur effektivt Sveriges studie- och ­yrkesvägledare kan ta sig an sitt uppdrag.

Frida Klar, 37, studie- och yrkesvägledare, Åkerskolan, Åkers Styckebruk.

Frida Klar:

1. Hur upplever du som SYV nya läroplanen?

– Utifrån den nya läroplanen får lärarna större möjligheter att göra en sammantagen bedömning av det eleverna gör i olika ämnen, vilket kan underlätta för skola-arbetsliv att bli en del av betygsunderlaget. Jag tycker också det är bra att det även står i Lgr22 att skolan ska motverka olika former av intolerans, våld och förtryck.

2. Hur får man till ett bra samarbete med lärare?

– Genom att delta i olika möten tillsammans med lärarna. Det handlar om att ge och ta. Jag kan exempelvis stötta upp under temadagar. Det är av stor vikt att jag som SYV informerar och stödjer skolans personal i vägledningsprocesser. Det är bra att synliggöra det fina arbete som görs av lärare gällande skola-arbetsliv.

3. Vad önskar du dig i SYV-väg under 2023?

– Det finns en missmatch på arbetsmarknaden och vi står inför en lågkonjunktur som kan leda till en ökad arbetslöshet. Vägledarnas kompetens blir extra viktig och jag önskar att vägledningsfrågor tar mer plats på politisk nivå. Exempelvis finns ju SYV-utredningen (SOU 2019:4) som innehåller flera skarpa förslag.

Volkan Serengil, 39, studie- och yrkesvägledare, IES Liljeholmen, Stockholm.

Volkan Serengil:

1. Hur upplever du som SYV nya läroplanen?

– Jag tycker att det är en viss uttunning av SYV-innehållet. I de delarna som direkt berör vårt arbete är skillnaderna margi­nella. Avsnittet 2.6 är helt oförändrat, liksom formuleringarna om begränsningar av val/väljande i de inledande kapitlen. I kursplanerna är SYV-delarna till viss del nerbantade.

2. Hur får man till ett bra samarbete med lärare?

– För att dra det till sin spets är det en fråga som ska ställas till skolledare och huvudmän. Det är en fråga som i högsta grad berör det övergripande pedagogiska ledarskapet, det lokala systematiska kvalitets­arbetet, skolans likvärdighets­uppdrag samt lärarnas och vägledarnas arbetsbelastning.

3. Vad önskar du dig i SYV-väg under 2023?

– Flera välbehövliga satsningar har gjorts på lärare i form av exempelvis statsbidrag och en karriärreform. Motsvarande satsningar för oss vägledare lyser med sin frånvaro. Vi ser inte heller skarpa förslag om numerära riktlinjer för elevantal från huvudmän eller politiker. Jag önskar mig skyddsombud ute i verksamheterna som drar i handbromsen.

Chalisa Klampaiboon, 31, studie- och yrkesvägledare, Kvarnskolan, Järfälla.

Chalisa Klampaiboon:

1. Hur upplever du som SYV nya läroplanen?

– Som SYV har jag lätt att koppla ändring­arna kring jämställdhet till studie- och yrkesvägledning. Det har t.ex. tydliggjorts ytterligare om skolans arbete med att synliggöra och motverka könsmönster. Jag hade dock önskat tydligare formuleringar kring valkompetens för att förenkla arbetet med SYV som hela skolans ansvar.

2. Hur får man till ett bra samarbete med lärare?

– Det krävs dels att jag som SYV förstår kursplanernas centrala innehåll för att kunna komma med konkreta lektionsförslag där valkompetens inkorporeras i ämnet, dels att lärarna förstår vad studie- och yrkesvägledning är så att vi tillsammans kan komma på idéer. Det är en fördel om skolledningen stöttar upp det samarbetet.

3. Vad önskar du dig i SYV-väg under 2023?

– Inför 2023 har jag som SYV-­önskning att fler huvudmän ser vikten av valkompetens och att frön kan sås redan i tidig ålder. Jag önskar också att vi studie- och yrkesvägledare får bättre förutsättningar för att vår kompetens ska kunna nyttjas fullt ut i respektive ­verksamhet.

LÄS MER

Satsa mer på NTA!

Vikten av vägledning – i skolan och Europa