Johanna Jaara Åstrand: "Förskoleutredning behövs i närtid"

Cirka 50 år efter senaste stora utredningen om förskolan har riksdagen nu bestämt sig för att ställa sig bakom förslaget från bland andra Lärarförbundet och Kommunal.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Riksdagen har nyligen beslutat att regeringen bör tillsätta en bred utredning om förskolans förutsättningar att erbjuda en likvärdig utbildning.

LÄSTIPS: Lindström: Hur kan jag skydda mig mot fjällen?

– Det är oerhört glädjande att vi nu äntligen har en majoritet i riksdagen som förstår att förutsättningarna i förskolan för lärarna och för en mer likvärdig förskola över landet behöver utredas, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Lärarförbundet har under flera år, tillsammans med bland annat Kommunal och förskoleforskare, drivit på för att få regeringen och riksdagens politiska partier att tillsätta en bred utredning om förskolan. Anledningen är att kraven på vad förskolan ska erbjuda har ökat under senare år. Det handlar både om kraven som ställs på det pedagogiska arbetet med ett ökat kunskapsfokus, utifrån den reviderade läroplanen, och ambitionerna att öka tillgängligheten till förskolan för allt fler barn.

Höga sjuktal behöver undersökas

Samtidigt saknar nästan en tredjedel av de anställda i förskolan förskollärarutbildning eller barnskötarutbildning. Kommuner får allt svårare att rekrytera utbildad personal och hålla en god personaltäthet. Sjukskrivningarna är de näst högsta på arbetsmarknaden efter vård- och omsorgsyrken.

– Det finns ett systemfel när så många inom en yrkesgrupp har så höga sjuktal och då måste man undersöka vad det beror på. Vi vet att förskollärare känner en samvetsstress och att deras förutsättningar blir svårare när det är färre utbildade kollegor men det handlar också om att man höjt ambitionen för förskolan utan att arbetsorganisationen har förändrats, säger Veronica Persson, expert på förskolefrågor på Lärarförbundet.

Ökade krav på närvaro i förskolan

Flera olika utredningar och kommissioner har under de senaste åren lyft fram förskolans möjligheter att kompensera för barns uppväxtvillkor och underlätta deras kunskapsinlärning. Utredningarna föreslår bland annat olika åtgärder för att fler barn ska få del av förskolan. I den senaste ”Fler barn i förskola för bättre språkutveckling i svenska”, som kom i december 2020, föreslår utredaren att barn ska erbjudas plats från höstterminen det år de fyller 3 år även om föräldrar inte själva ansökt. Och det ska även, enligt utredarens förslag, införas en obligatorisk förskola från det år barnet fyllt 5 år. Remissvaren på den utredningen ska vara hos regeringen senast den 21 maj 2021.

Ända sedan förskolan lämnades utanför den stora Skolkommissionen saknas det dock, enligt Lärarförbundet, en bred utredning som undersöker vilka förutsättningar som förskolan har att uppfylla alla de ambitioner som finns med förskolans verksamhet.

– Det här kan bli ett steg i rätt riktning om regeringen tillsätter en utredning om förskolan. Nu återstår det att se vad regeringen föreslår, säger Veronica Persson.

Ministern avböjer intervju

Läraren har sökt utbildningsminister Anna Ekström (S) för en intervju om, och i så fall när, en förskoleutredning kan bli aktuell. Ministern avböjer en intervju och meddelar via sin pressekreterare att hon inte har några besked i dagsläget.

Johanna Jaara Åstrand hoppas att ministern snart kommer med ett besked:

– Nu gäller det att den här utredningen också tillsätts i närtid. Sverige har politiker som faktiskt förstår förskolans betydelse och roll för det tidiga lärandet, till skillnad från i andra länder. Men hitintills har man inte velat göra något åt de bristande förutsättningarna och det är allvarligt, säger hon.

Lärarförbundets krav:

Lärarförbundet vill: 
• att regeringen tillsätter en utredning om förskolan, med bred sammansättning och med uppdrag att göra en grundläggande genomgång av önskvärda och faktiska förutsättningar för en hållbar och likvärdig förskola, utifrån skollag och läroplan.
• att utredningen utformar förslag för att säkra hållbara arbetsvillkor för förskolans medarbetare.
• att utredningen föreslår finansieringsformer för en tryggad personalförsörjning av legitimerade förskollärare, barnskötare och annan personal utifrån förskolans uppdrag.


LÄS ÄVEN

Manliga förskollärare diskrimineras

Stenkula: Facebook tar fram det lägsta

Podcast: Kommunalt vs privat