Pandemin gav skrämmande försämringar i förskolan

Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Den höga frånvaron under pandemin har påverkat barns lärande och sociala utveckling i negativ riktning, enligt en färsk rapport från Skolverket.

Den omfattande frånvaron hos både barn och förskolepersonal under pandemin har inte gått obemärkt förbi. I Skolverkets rapport Covid-19-pandemins konsekvenser för förskolan uppger nästan hälften av de tillfrågade rektorerna att barnens förutsättningar att utvecklas i enlighet med målen för förskolan har försämrats under perioden.

– Förskolan har i stort klarat av att hålla verksamheterna öppna under pandemin, vilket är en förutsättning för att andra viktiga samhällsinstanser ska kunna bemannas. Men det är klart att den stora frånvaron bland både barn och personal har fått konsekvenser för barnens lärande och utveckling, säger Sophie Casson Lindbäck, undervisningsråd på Skolverket och en av de två som utarbetat rapporten.

Alla aktiviteter i samband med övergång har varit inställda. Det enda vi haft har varit speciell överlämning från specialpedagog i förskola till specialpedagog i skolan.

Ett annat bekymmer som lyfts är hur språkutvecklingen riskerar att hämmas vid hög frånvaro, och att barn som inte har svenska som modersmål är extra sårbara i sammanhanget. Skolverket påpekar i rapporten att både förskolor och skolor därför behöver se till att barn och elever får rikliga möjligheter att utveckla sin språkförmåga.

Övergången till förskoleklass har också varit problematisk. Sex av tio tillfrågade rektorer uppger att det har fungerat sämre under pandemin. ”Alla aktiviteter i samband med övergång har varit inställda. Det enda vi haft har varit speciell överlämning från specialpedagog i förskola till specialpedagog i skolan”, konstaterar en av rektorerna i rapporten.

En annan negativ konsekvens som de tillfrågade vittnar om är att den stora personalfrånvaron, samt diskussioner med vårdnadshavare om tolkning av riktlinjer, på många håll lett till försämrad arbetsmiljö.

Men pandemin har inte enbart fört elände med sig. Rapporten tar även upp några positiva konsekvenser, som exempelvis ökad utevistelse, fungerande distansmöten och ökat samarbete mellan olika förskolor. Dessutom har den trygga omsorgen kunnat bibehållas i en majoritet av förskolorna.

Angående resultatet i rapporten påpekar Skolverket att de flesta rektorerna besvarade enkäten under hösten 2021, det vill säga innan den stora smittvågen som medförde höga sjuktal under vintern 2022. De konstaterar att det därför är rimligt att anta att några av de andelar som presenteras i rapporten, exempelvis när det gäller frånvaro bland barn och personal, blev ännu högre under vintern 2021–2022.

LÄS ÄVEN

Värna barns sexualitet i förskolan

Eva Lindström: I SD:s förskola är poliser viktigare än förskollärare

Fråga facket: Måste vi sopa gården?

Lyssna på Förskolan här!