Utredning: Ge alla barn rätt till gratis fritidshem

Om fler barn ska gå i fritidshem så behöver mer resurser tillföras, säger Line Isaksson, i Lärarförbundets förbundsstyrelse, om utredningens förslag.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Alla barn mellan 6 och 9 år bör få en avgiftsfri plats i fritidshem, föreslår en utredning som lämnats till skolministern Lotta Edholm (L). En reform som förutsätter mer resurser till fritidshemmet.
– Om regeringen menar allvar med det här så måste det göras en kraftansträngning för kvalitetshöjande åtgärder, säger Line Isaksson på Lärarförbundet.

I de flesta kommuner är rätten till fritidshem villkorad med att föräldrarna arbetar eller studerar. Därför varierar också deltagandet och är betydligt lägre i områden där arbetslösheten är högre och familjernas ekonomi svagare.
Mot den bakgrunden tillsatte den förra regeringen en utredning om utökad rätt till fritids och betänkandet lämnades över till nuvarande skolminister Lotta Edholm på måndagen.

Utredaren Kerstin Anderssons förslag är att alla barn i åldern 6–9 år ska ges möjlighet att gå på fritids utan kostnad, på liknande sätt som 3–5-åringar har rätt till avgiftsfri förskola. Med allmänt fritids skulle även barn till arbetslösa, föräldralediga och långtidssjukskrivna omfattas.

– Den största vinsten är att man tillgängliggör fritidshemmet för alla barn. I dag är deltagandet allra högst i områden med väldigt goda förutsättningar medan det är lägre i glesbygden och i områden med socioekonomiska utmaningar, säger Kerstin Andersson.

Kostar en halv miljard

Allmänt fritids för 6–9-åringar skulle innebära att verksamheten växer med cirka 10 200 elever (från 408 100 till 418 300), bedömer utredningen. Utökningen skulle kosta staten drygt en halv miljard kronor per år och utredningen föreslår att pengarna tas från likvärdighetsbidraget, vars syfte är att utjämna skillnader mellan skolor.

Utredningen föreslår även skärpta krav på ändamålsenliga lokaler.

Line Isaksson, ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse, håller med om att ett allmänt fritidshem skulle gagna eleverna – men bara om mer resurser tillförs.

– Över 700 fritidshem saknar helt behöriga lärare i fritidshem och elevgrupperna är stora.

Över 700 fritidshem saknar behöriga lärare i fritidshem.

Vi har sett utredning efter utredning komma fram till att undervisningen på fritidshem har betydelse för barns utveckling och lärande, men inget görs för att förbättra kvaliteten. Det finns en jätteoro i professionen att det bara ska plockas in fler elever i grupperna, så att de får ännu sämre förutsättningar, säger Line Isaksson.

Hon är också skeptisk till att reformen föreslås finaniseras med likvärdighetsbidraget.

– Om man lägger ett så dyrt förslag måste man skjuta till extrapengar. Likvärdighetsbidraget behövs eftersom vi har en skola som alltmer dras isär, säger Line Isaksson.

Lyft andra yrkesgrupper i fritidshemmet

Utökningen av fritidshemmet kräver alltså mer personal i ett läge där det redan råder personalbrist. Bristen har varit så påtaglig att en tidigare utredning, från 2020, avrådde från att utöka fritidshemmen. Men Kerstin Andersson landar i en annan slutsats: Lyft fram andra kompetenta yrkesgrupper än lärare.

– Skollagen säger att behörig lärare ansvarar för undervisningen, men att annan personal får medverka. Det tolkas ibland som att annan personal "får finnas, men helst inte". Vi föreslår att man ger ett erkännande till så kallad annan personal och att de bör få en tydlig roll i arbetet, säger hon och syftar på bland andra gymnasieutbildade från barn- och fritidsprogrammet, fritidsledare och socialpedagoger.

– Personer med utbildning för arbete med barn kan bidra med många olika kompetenser. Nu tenderar det att bli en osäker arbetssituation för många som jobbar några månader medan arbetsgivaren söker behöriga lärare, säger Kerstin Andersson.

Line Isaksson håller med om att det behövs nya skrivningar som gör att andra yrkesgrupper får en mer kontinuerlig anställning i fritidshemmet.  

– Men det måste finnas flera lärare i fritidshem på samma avdelning för att de ska kunna utföra ett gott arbete. Jag ser inte att det ena utesluter det andra.

Sara Djurberg/Anna Lena Wallström/TT

Utredningens förslag

”Utredningen om utökad rätt till fritidshem” lämnade sitt betänkande ”Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid” den 28 november 2022. Här kan du läsa hela betänkandet.

Här är utredningens förslag:

 • Alla elever i förskoleklass och årskurs 1–3 ska erbjudas avgiftsfri utbildning i fritidshem, så kallat allmänt fritidshem, med minst 490 eller 295 timmar om året beroende av ålder. Det motsvarar ungefär hälften av en heltid på fritidshemmet, som utredaren beräknar till 20-25 timmar på fritidshemmet.
 • Utbildning i fritidshem, eller öppen fritidsverksamhet som kan erbjudas till 10–12-åringar i stället för fritidshem, ska erbjudas 6– 12-åringar om de på grund av sina levnadsvillkor i övrigt behöver stöd i sin utveckling i form av fritidshem. 
 • Utökad informationsskyldighet för kommunerna, med syfte att öka deltagandet i fritidshemmet.
 • Utveckling av utbildning på avancerad nivå för lärare i fritidshem.
 • Nationell forskarskola med relevans för fritidshemmets syfte.
 • Ändringar i skollagen avseende annan personal, som syftar till en tydligare ansvarsfördelning.
 • Läroplansförändringar i del 4 som syftar till förtydligande av roller och ansvar.
 • Skolverket ges i uppdrag att se över barn- och fritidsprogrammet, och motsvarande eftergymnasial utbildning, för en tydligare yrkesutgång mot arbete i fritidshem.
 • Ändringar i skollagen avseende ändamålsenliga lokaler.
 • Skolverket ges i uppdrag att ta fram stödmaterial för ändamålsenlig lokalanvändning och god miljö.
 • Skolverket ges i uppdrag att ta fram stödmaterial för systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem.
 • Skolinspektionen – förändring i instruktionen för myndigheten.
 • Skolinspektionen ges i uppdrag att genomföra tematisk kvalitetsgranskning av fritidshem och öppen fritidsverksamhet för 10–12-åringar.
 • Ändring av förordningen om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan så att fritidshemmet omfattas.
 • Skolverket ska följa upp och utvärdera reformen.

Utredningens bedömningar (ej skarpa förslag)

 • Skolskjuts till och från fritidshem bör utredas i särskild ordning.
 • Läroplansförändringar i del 1 och 2 som syftar till att synliggöra fritidshemmets uppdrag.
 • Ungdomspolitiken bör ses över så att 10–12-åringar omfattas av kartläggningar och insatser inom relevanta delar av området.
 • Fritidshem för elever i åldern 10–12 år och öppen fritidsverksamhet enligt skollagen bör utredas i särskild ordning.
 • Elevhälsans roll i fritidshemmet bör utredas i särskild ordning.

LÄS ÄVEN

Debatt: Alla barn bör ges rätt till fritidshemmet

Rektorn: Fritidshemmet viktigt för att hålla barnen borta från gängen

Fritidshemmet kan öppnas för fler barn