Aktuella boktips för lärare i fritidshem

Sommarledigheten ska vara en tid för avkoppling, men det kan ändå finnas tillfällen att läsa en inspirerande bok inför höstens jobbtillvaro. Foto: Adobe Stock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Ur bokfloden har vi bland annat fiskat upp böcker om didaktik och att leda sina kollegor.

Vässa språkundervisningen i fritidshemmet

Språkdidaktik i fritidshemmet – språkundervisning medan livet levs av Ann S. Pihlgren (Natur & Kultur)

”Språkundervisningen i fritidshemmet sker i de vardagliga situationerna, när eleverna utvecklar sina intressen och erfarenheter på andra områden”, säger Ann S. Pihlgren. I bokens första del ges en teoretisk grund för hur elevernas språkförmågor kan utvecklas. I del två beskrivs konkreta arbetsformer för att planera, utföra och utvärdera det språkliga lärandet i fritidshemmet. Läs om ordförråd, begreppsförståelse, språkliga uttryck, leken som språkutvecklare, att samtala om viktiga saker, högläsning, berättande och att analysera texter tillsammans. Här finns gott om inspirerande exempel på vad eleverna själva kan producera: dagböcker, poddar, film, tidningar, dramatiseringar och sagor. Förhoppningen är att stärka elevernas förmåga att framföra sina tankar, lyssna på andra, förhandla och kompromissa för att skapa goda relationer och utveckla ett demokratiskt förhållningssätt.

Få nya perspektiv på vardagsrutiner

Fritids­pedagogiskt arbete – en bok om metodik av Karin Lager och Inger Bränning (Student­litteratur)

Boken tar avstamp i vardagsarbetet på fritidshemmet. Utifrån observationer av konkreta situationer analyserar och reflekterar författarna, med stöd i beprövad metodik, över hur  man som lärare i fritidshem kan tänka annorlunda kring vardagliga situationer. Bokens syfte är att bidra med stöd och verktyg för att utveckla arbetet med att organisera och leda verksamheten i fritidshem. Bokens kapitel tar upp utmaningar i fritidshem i dag, att leda genom att följa barnen, pedagogisk omsorg i rutinsituationer, övergångar, meningsfull fritid, långsiktiga projekt, arbetslagets gemensamma planering, förhållningssätt och metodik i fritidshem. Här presenteras också metoden ”Se – förstå– handla” som hjälp för att utmana, fördjupa och få andra perspektiv. ”Ett sampratat arbetslag är nyckeln till en god fritidshemsverksamhet,” skriver författarna.

Forskares syn på ämnesdidaktik

Tio forskare om ämnesdidaktik av Tomas Kroksmark (red) (Student­litteratur)

I den här antologin skriver några av Sveriges främsta didaktiska forskare om ämnes- och professionsdidaktik. Idén till antologin föddes när en forskningskonferens blev inställd på grund av pandemin och innehållet fick flytta in i den här boken i stället. Ann S. Pihlgren skriver i sitt kapitel om fritidshemmets didaktik. Hon tar upp pedagogiken i styrdokumenten, att utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter och tre processområden i praktiken. Lina Lagos kapitel handlar om skärningspunkternas didaktik i förskoleklass. Lago skriver om övergångar och elevers olika erfarenheter. Hon berör även vad lekfullt lärande innebär och hur det är för eleverna att vara mellan förskola och grundskola. Läs också om allmändidaktik, bildämnets didaktik och idrottsdidaktik.

Så leder du dina kollegor

Ledarskap mitt i verksamheten – att leda kollegor i förskola, skola och fritidshem av Mikael Jensen (Gleerups)

Mikael Jensen har forskat om ledarskap i tio år. I den här boken fokuserar han på kollegor som leder varandra i det vardagliga utvecklingsarbetet i pedagogisk verksamhet. Vad är skillnaden mellan att vara formell ledare och informell ledare? Vad har kommunikationen för betydelse för ledarskapet? Hur fungerar grupper? Vad behöver man utveckla för att fungera som ledare? I de olika kapitlen behandlas ledarskapsteorier, organisationskultur, kunskapsdelning, kollegiala grupper, att leda dialogen genom att lyssna och ställa frågor. Att leda sina kollegor innebär också att man kommer att ställas inför etiska dilemman, svåra samtal och konflikthantering. Jensen hoppas att boken ska fungera som ett smörgåsbord för dig som är eller ska bli ledare för dina kollegor.

På djupet om aktionsforskning

Aktions­forskning – Vad? Hur? Varför? av Karin Rönnerman (Student­litteratur)

”Aktionsforskning handlar om att undersöka sin egen praktik och att systematiskt följa de förändringar som iscensätts i syfte att kunna uttala sig om undervisningens kvalitet och barns utveckling och lärande,” säger Karin Rönnerman, professor emeritus i pedagogik. I sin nya bok gör hon en historisk tillbakablick till aktionsforskningens rötter och ger en bild av hur det ser ut i det svenska utbildningslandskapet i dag. Vi får läsa om sju hörnstenar som karakteriserar aktionsforskning. Frågorna ”vad?” och ”varför?” behandlas genomgående i boken. Frågan ”hur?” behandlas i de delar där genomförandet av aktionsforskning i en praktik beskrivs.