Stora skillnader mellan förskolor och kommuner

Anna Tornberg, SKR.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Anna Tornberg, en av SKR-utredarna bakom ”Öppna jämförelser i förskolan – en rapport med fokus på lik­värdighet i förskolan”.

Vad har ni kommit fram till?  

– Vi presenterar statistik över fördelning av förskollärare och personal i relation till barns socioekonomiska bakgrund i kommunala förskolor. Det tydligaste resultatet är de stora skillnaderna mellan förskolor och kommuner, inte minst varierar förskollärartätheten. Sambanden mellan socioekonomi och tillgång till personal är svaga.

I vilken utsträckning arbetar kommunerna med socioekonomiska parametrar för resursfördelning inom förskolan?

– Hälften av kommunerna har en socioekonomisk modell för detta, en tydlig ökning. Men det är inte alltid en sådan modell är mest ändamålsenlig. Det kan bero på kommunstorlek och olika strukturfaktorer.

Vad hoppas ni uppnå med ­rapporten?

– Vi vill ge kommuner analysunderlag i arbetet med kvalitet och likvärdighet och bättre möjligheter att jämföra sig med andra. Vi vill också bidra till att förskolans viktiga roll får mer uppmärksamhet nationellt och lokalt. Vi brukar uppmärksamma hur olika förutsättningar kommunerna har för kompetensförsörjning. Nu riktar vi även blicken mot hur det ser ut inom kommunerna. Det har kommunerna större möjligheter att påverka själva. SKR har även genomfört en förskollärarenkät för att få professionens bild av kvalitet utifrån kända framgångsfaktorer. Det är en pilotstudie men vi hoppas att den ska kunna breddas både till omfattning och innehåll.