Historielärarnas frustration efter beskedet om timplanen

Anders Persson, ordförande i Historielärarnas förening, är mycket kritiskt till att den nya timplanen dröjer.

Regeringens besked att den nya timplanen för grundskolan införs först hösten 2024 möts med frustration bland historielärarna.
– Vi tycker det här är väldigt sorgligt och märkligt, säger Anders Persson, ordförande i Historielärarnas förening.

LÄS ÄVEN: Nya timplanen skjuts upp – igen

Nya läroplanen, Lgr 22, infördes i höstas. Arbetet med att ta fram timplaner pågick parallellt med framtagandet av nya kursplanerna, men den nya läroplanen trädde i kraft utan några förändringar i antalet undervisningstimmar för de ämnen som bedöms ha ett alltför omfattande centralt innehåll i förhållande till tiden som står till förfogande.

Dagen före julafton meddelade regeringen att lärarna får fortsätta vänta till höstterminen 2024 innan en ny timplan träder i kraft. Totalt sett kommer lärarna och eleverna alltså leva med för lite undervisningstid i förhållande till undervisningsinnehållet i fyra hela terminer i flera ämnen.

Historielärarna tillhör de mest drabbade. Ämnesinnehållet i historia bedöms av Skolverket vara alltför omfattande i Lgr22, utan att den planerade nya tiden skjutits till: 20 timmar mer på mellanstadiet och 25 timmar högstadiet.

I ett brev till skolminister Lotta Edholm (L) i november frågade Anders Persson, ordförande i Historielärarnas förening (HLF), om regeringen hade för avsikt att verkställa Skolverkets förslag om en ny timplan och tydliggjorde varför det var så angeläget: 

”Avpassningen mellan den tid som står till förfogande och det centrala innehåll som anmodas, framstår som särskilt problematisk i SO-ämnena i allmänhet, och historia i synnerhet. Bristen på tid leder till att många elever i praktiken aldrig får någon undervisning i det sena 1900-talets historia och sålunda saknar historiska perspektiv på många av de avgörande framtidsfrågorna i vår egen tid.” 

Tufft för lärarna

Att införandet av nya timplanen dröjer till hösten 2024 – trots att det förslag som nu ligger på bordet är identiskt med det förslag som Skolverket presenterade redan i mars 2021 – är beklagligt enligt Anders Persson.

– Vi tycker det här är väldigt sorgligt och märkligt eftersom det fanns ett färdigt förslag grundat på både forskning och Skolverkets egna utredningar om vilka ämnen som behöver mer tid i relation till det centrala innehållet. Och i nuläget kvarstår det problemet, och skruvas upp ytterligare ju längre tid vi undervisar utifrån nya kursplanerna men med befintliga timplanen, vilket är väldigt tufft för lärarna som redan tidigare upplevt en akut tidsbrist. Egentligen hade man ju bara kunnat trycka på knappen i mars 2021, säger han. 

Att beslutet nu dröjer ytterligare väcker frustration bland HLF:s medlemmar. 

– Framförallt bland historielärarna på mellanstadiet som har fått ett betydligt längre beting över vilka tidsperioder som ska hanteras. Men ingen extra tid, säger han och berättar att lärarna på mellanstadiet, enligt Lgr22, ska hinna ta sig igenom nästan tusen år.

– Tidigare ”stannade” mellanstadielärarnas uppdrag vid 1800-talets början. Numera dras det centrala innehållet längre fram i historien. Bland annat genom att händelser under 1800-talets andra hälft nu också skrivs fram som ett centralt innehåll.

Tvingas välja bort saker

Det tråkiga är också att det är mycket annat som går förlorat, konstaterar Anders Persson. I realiteten leder den försenade timplanen till att historielärarna tvingas avstå från aktiviteter som man hade kunnat göra. Här syftar han bland annat på det som står i Skolverkets utredning ”Lärares användning av kurs- och ämnesplaner”, som belyser vikten av enskilda fördjupningar, grupparbeten, museibesök, skönlitteratur och av att jobba med estetiska arbetsformer i historieämnet.

– Att veta vad som vore möjligt, och samtidigt sitta i en situation där man tvingas välja bort en mängd saker, är en väldigt tråkig känsla.

Det nuvarande läget har framkallat stress bland lärarna. Inte minst för att det är arbetskrävande i sig att hantera en ny kursplan. 

– Det kräver mycket att sätta sig in i ett nytt sätt att tänka. Utan att ha löst det här med att få till en balans mellan ämnets centrala innehåll och den tid som står till för förfogande blir det väldigt problematiskt.

Oklar framtid

Anders Persson kan ännu inte svara på hur HLF kommer att hantera den situation som har uppstått, eller om de kommer lämna nya synpunkter i den kommande remissrundan. 

– HLF ska ha styrelsemöte i mitten av januari och då ska vi komma fram till en strategi för hur vi ska förhålla oss till det nya läget. 

Slutligen vill Anders Persson understryka att HLF:s strävan att skyndsamt få fler undervisningstimmar i historia inte innebär att de vill förlänga terminerna.

– Den utvecklingen vill absolut inte bidra till, säger han.

  • Den här texten publiceras även i Skolvärlden. Vill du veta mer om din nya fackliga tidskrift, läs här.

LÄS ÄVEN

Beskedet: Nya timplanen införs inte i höst

Historielärarnas frustration efter beskedet om timplanen

Klart: Regeringens budget för skolan

Här är Skolverkets slutgiltiga förslag

Ämne Låg Mellan Hög Tot
Bl, nu  50 80 100 230
Bl, förslag 60 80 100 240
Hkk, nu   36* 82 118
Hkk, förslag      40* 90 130
Idh, nu 140 180 280 600
Idh, förslag 140 180 280 600
Mu, nu  70 80 80 230
Mu, förslag 80 80 80 240
Sl, nu 50 140 140 330
Sl, förslag 50 140 140 330
Sv/Sva, nu 680 520 290 1490
Sv/Sva, förslag 680 520 290 1490
En, nu 60 220 200 480
En, förslag 60 220 200 480
Ma, nu 420 410 400 1230
Ma, förslag 420 410 400 1230
NO, nu 143 193 264 600
NO, förslag 145 216 289 650
Bi, nu   55  75   
Bi, förslag   60 80  
Fy, nu   55    75  
Fy, förslag   60 80   
Ke, nu   55 75  
Ke, förslag   60 80  
Resterande NO-timmar på mellan- och högstadiet får fördelas fritt mellan de tre NO-ämnena.
SO, nu 200 333 352 885
SO, förslag 200 375 405 980
Ge, nu   70   75   
Ge, förslag   75  80   
Hi, nu   70  75   
Hi, förslag   90  100   
Re, nu   70  75   
Re, förslag   75  80   
Sh, nu   70 75   
Sh, förslag   75  90   
Resterande SO-timmar på mellan- och högstadiet får fördelas fritt mellan de fyra SO-ämnena.
Tk, nu 47 65 88 200
Tk, förslag 47 65 88 200
Språk, nu   48 272 320
Språk, förslag   48 272 320
Elevens val, nu       177
Elevens val, förslag       0
Totalt, nu 1860 2305* 2548 6890
Totalt, förslag 1887 2374* 2629 6890
Därav skolans val (nu och sen)   600

*Undervisningstiden i hem- och konsumentkunskap som i tabellen ligger under mellanstadiet kan även nyttjas på lågstadiet.