Starkare tillsammans

Den här artikeln publicerades ursprungligen på specialpedagogik.se

Tvärprofessionellt och kollegialt lärande kan stärka elevhälsan. Det tror specialpedagogen Veronica Ferm efter att ha läst en praktiknära bok om samverkan.

EHM — Elevhälsomötet: en främjande, förebyggande<br />och lärande modell<br />Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson och Ida Necovski<br />Gothia fortbildning

EHM – Elevhälsomötet: en främjande, förebyggande och lärande modell innehåller precis det som titeln lovar. Författarna beskriver en modell för samverkan där vi kopplar ihop elevhälso- och lärandeuppdraget med målet att skapa goda lärmiljöer för alla elever. Samverkan sker mellan pedagogisk personal och elevhälsans personal, utifrån alla elever, där EHMtar avstamp i det aktuella nuläget för den grupp som står i fokus, oavsett nuläge. En framgångsfaktor är att mötena sker regelbundet och utan direkt förekommen anledning. Mötesstrukturen ska minska risken för att bara tänka kring åtgärder och insatser och i stället skapa en nyanserad och bred tvärprofessionell beskrivning och analys som grund.

Boken är ett navigationsverktyg för verksamheter som vill ta steget mot ett mer förebyggande och salutogent arbete som baseras på system-teoretiska tankegångar. Stommen i EHMgår från nuläge, reflektion och fördjupning till planering och avslutning. Här blir det också väsentligt att gå från värderingar till beskrivningar. Både ramar och roller betonas i dessa möten. De roller som beskrivs i bokens modell är ordförande, sekreterare, spindel, deltagare och reflektionsteam. Särskilt spännande här är reflektionsteamet som reflekterar kring det som sagts, utifrån nulägesbeskrivningar, medan de övriga lyssnar. Teamet intar ett utifrånperspektiv, som skapar en distans för att se vardagspraktiken med nya ögon. Tanken med EHM, enligt författarna, är att gå från individuella åsikter till gemensamma insikter och lärdomar. Det sker ett tvärprofessionellt och kollegialt lärande i EHM, vilket jag anser vara en styrka. Samtidigt kan det vara svårt att få till i praktiken. Det är något vi alla behöver arbeta för och gärna med denna bok som förebild. Boken avslutas med bilagor som förtydligar gången på ett enkelt och tydligt sätt, med mallar för mötena.

Jag tycker om tanken att man utgår ifrån gruppen i stället för individen, för att därigenom förebygga. På det sättet slipper vi springa runt och släcka bränder. Använder vi mötesmallen kommer det att ge oss tid att tänka och lära nytt, ”vad” och ”vilka”, innan vi går till görandet, ”hur”. Detta är en praktiknära bok, där författarna betonar att varje organisation behöver upptäcka och skapa sin egen väg. Kom ihåg att tillsammans är en framgångsfaktor!