Debatt: Så vill vi stötta och utveckla hkk-lärare

Nya styrelsen för Svenska kommittén för hushållsvetenskap. Bakre raden från vänster: Lena de Ron, Cecilia Lindblom, Lolita Gelinder och Helena Stenberg. Främre raden från vänster: Elina Larsson, Anna Scazzocchio och Anette Karlsson.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i praktisk-estetiska ämnen

Genom SKHV kan hkk-lärare möta forskare och höra om det senaste inom hem- och konsumentkunskap och de närliggande högskoleämnena, skriver nya styrelsen för Svenska kommittén för hushållsvetenskap (SKHV).

Under de senaste åren har ämnet hem- och konsumentkunskap tagits upp ett flertal gånger i media. Elevgrupper som saknar baskunskaper inom ämnets mest centrala innehåll har lyfts upp som skräckexempel: SvD skrev att 30 procent av Sveriges ungdomar som flyttar hemifrån saknar kunskap om ekonomi. I samband med den reviderade timplanen för grundskolan kom ämnets åsidosatta roll återigen fram. Ämnet fick till en början blott fyra utökade timmar vilket ledde till flera hetsiga diskussioner och att Skolverket slutligen sköt till ytterligare åtta timmar. Hem- och konsumentkunskapslärare har ett flertal gånger lyft upp behovet för att få samarbeta kollegialt, samt att det saknas kunskaper om ämnet i stort.

Det finns en ideell organisation som står för samarbete och utveckling i ämnet hem- och konsumentkunskap, Svenska kommittén för hushållsvetenskap, SKHV. Denna förening har anor från början av 1900-talet och påbörjades som en del av det Nordiska samarbetet för dåtida hushållslärare. Idag är SKHV är en obunden organisation som samarbetar med olika organisationer och lärosäten både nationellt och internationellt. SKHV samarbetar bland annat med Lärarförbundets Nationella nätverk för hem- och konsumentkunskapslärare, Skolverket, Konsumentverket och Livsmedelsverket.

Lång erfarenhet och specialkunskaper

SKHV har nyligen fått en ny styrelse och har påbörjat ett aktivt arbete för att utveckla och synliggöra ämnet hem- och konsumentkunskap. SKHV är en organisation som sammanfogar ämneskompetens från olika lärosäten och yrkesverksamma lärare. Medlemmar får tillgång till didaktiskt material och information om forskning som bedrivs inom ämnet: som lärare håller man sig uppdaterad och kan till exempel delta i olika typ av seminarier som arrangeras av organisationen. I den nya styrelsen sitter hkk-lärare och forskare med lång erfarenhet och specialkunskaper inom ämnet: bland annat om hållbar matkonsumtion, ramfaktorers påverkan på hem- och konsumentkunskap, pedagogik inom ämnesöverskridande läroprocesser och ämnesdidaktisk utveckling. Till exempel har Lena de Ron skrivit flera böcker med inriktning mot bedömning och betygssättning och medverkat i Skolverkets skrivargrupp för ämnet.

Uppmärksammar lärare på aktuell forskning

Genom SKHV kan hkk-lärare möta forskare och höra om det senaste inom hem- och konsumentkunskap och de närliggande högskoleämnena. Som studerande och blivande lärare kan man länka sig till lärosatsernas studiematerial via SKHV:s hemsida och få erbjudanden om till exempel studielitteratur.

SKHV möjliggör kontakt och möten mellan hem- och konsumentkunskapslärare både i Sverige och överallt i världen. SKHV är en del av International Federation for Home Economics, IFHE. Detta möjliggör bland annat att den enskilda hem- och konsumentkunskapsläraren har möjlighet till kompetensutveckling genom nationella och internationella konferenser, samt att man kan certifiera sig som hkk-lärare internationellt.

SKHV välkomnar alla hem- och konsumentkunskapslärare som medlemmar!

SKHV:s nya styrelse:

Ordförande Lolita Gelinder tog över efter Karin Hjälmeskog och arbetar som lektor vid Mälardalens högskola. Lolita har disputerat i didaktik med en avhandling som handlar om undervisning för hållbar matkonsumtion i hem- och konsumentkunskap. Lolita är i grunden lärare i hem- och konsumentkunskap och vill fortsätta att forska inom ämnet och utveckla undervisning, särskilt i relation till hållbar matkonsumtion.

Vice ordförande Anette Karlsson undervisar i hem- och konsumentkunskap i grundskolan och grundsärskolan i Jönköping. Annette engagerade sig i ämnet hkk redan under sin tid som ledamot i Lärarförbundets Ämnesrådet Hushållsvetenskap. Hennes intresse är att arbeta för skolans minsta ämne och fortsätta att lyfta fram ämnet ur olika synvinklar både nationellt och internationellt.

Sekreterare Helena Stenberg kommer från restaurangvärlden och har under flera år arbetat på en lyxkryssare. Idag arbetar hon som hem- och konsumentkunskapslärare upp till årskurs 9 på en skola i västra Stockholm. Hon brinner för ämnet och vill vara med och se till att ämnet får den uppmärksamhet det förtjänar, samt är intresserad av att ta del av det internationella arbetet. Helena är styrgruppsledamot i Lärarförbundets Nationella nätverk för Hem- och konsumentkunskapslärare.

Kassör Anna Scazzocchio är hem- och konsumentkunskapslärare och undervisar på Högskolan Kristianstad (HKR), avdelningen för Mat & måltidsvetenskap där utbildningen för lärare i hem- och konsumentkunskap ingår. Anna anser att SKHV är en viktig plattform för att kunna vara med och både påverka och bidra till att skolämnet följer samhällets, skolans och lärosätets utveckling och får det undervisningsutrymme som detta viktiga skolämne förtjänar.

Ledamot Elina Larsson är forskare och lärare. Elina har disputerat i Finland i kulturhistoria med en avhandling som handlar om hemmets ideal och dess beståndselement. Hon arbetar bland annat med projektet The Global Bread och är intresserad av att forska om läraryrkets ramfaktorer, lärarnas arbetserfarenheter och pedagogik inom ämnesöverskridande läroprocesser. Hon är styrelseledamot i EAHE Executive Comittee, International Federation for Home Economics och styrgruppsledamot i Lärarförbundets Nationella nätverk för Hem- och konsumentkunskapslärare.

Ledamot Lena de Ron är hushållslärare och pedagogiklärare. Lena har under många år arbetat med ämnesdidaktisk utveckling inom hkk, dels som lärarutbildare, men också som lärarfortbildare. Hon har skrivit flera böcker med inriktning mot bedömning och betygssättning i hkk och har vid de två senaste kursplanerna medverkat i Skolverkets skrivargrupp för ämnet. Lena är med i SKHV för att hon vill medverka till att stödja hkk-lärarnas viktiga arbete, men också för att stärka ämnet i utbildningssammanhang.

Ledamot Cecilia Lindblom arbetar som universitetslektor vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap på Umeå universitet och undervisar på hem- och konsumentkunskapsutbildningen. Cecilia forskar om ramfaktorers påverkan på hem- och konsumentkunskap. Hon anser att SKHV har ett speciellt uppdrag: SKHV bevakar och utvecklar hkk-ämnet genom att den knyter till sig en blandning av både forskare och lärare inom grundskolan. Cecilia ser att arbetet kan synliggöra ämnets potential både på lokal och nationell nivå men även på internationell nivå.

OM LÄRAREN DEBATT

Vill DU debattera hos oss? Gör så här!

Välkommen att göra din röst hörd i Läraren Debatt. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv cirka 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararen.se

LÄS ÄVEN

Måttlig hkk-glädje efter Skolverkets nya timplansbesked

Timplanen: Kritik mot att hkk bara växer med fyra timmar

De tar strid för skolans minsta ämne

Debatt: Alarmerande skilda förutsättningar för hkk-lärare

Debatt: Ge hkk minst tre gånger så mycket undervisningstid