Så svarar Waldorfskolorna på kritiken

Maria Norberg, ordförande i Waldorfskolefederationen, svarar på kritiken från Skolinspektionen. Av totalt 35 granskade Waldorfgrundskolor har åtta undgått kritik.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Skolinspektionens granskning av 35 grundskolor med Waldorfinriktning pekar på allvarliga brister kopplat till pedagogiken. Nu svarar skolornas samarbetsorgan Waldorfskolefederationen på kritiken.

LÄS ÄVEN: Allvarliga brister på Waldorf: "Elever får inte stöd"

Små barn riskerar att inte få den digitala utbildning de har rätt till. Hur ser ni på det?

– Att utelämna moment i undervisningen är inget vi försvarar. Undervisning i digitala verktyg har varit ett prioriterat område som tagits upp på flera av Waldorfskolefederationens nätverksmöten med rektorer och lärare på waldorfskolorna. De waldorfskolor som arbetar tillfredställande med den digitala undervisningen har utvecklade arbetsplaner som har delgetts andra waldorfskolor, svarar Maria Norberg, Waldorfskolefederationen, via mejl.

Hur svarar ni på Skolinspektionens kritik om att pedagogiken och tankarna om barns mognad gör att läsa-skriva-räkna-garantin inte uppfylls?

– Självklart ska waldorfskolorna uppfylla kraven kring bedömning och läsa-skriva-räknagarantin. Tidigare har waldorfskolor arbetat i en något långsammare takt med till exempel läs- och skrivinlärning. Så är det inte längre. De senaste årens forskning visar på betydelsen av att arbeta mer och tidigare med läs- och skrivinlärningen. Det är utgångspunkten för waldorflärarutbildningen och för de verksamma waldorflärarna. Waldorflärarhögskolan utbildar waldorflärare i läs- och skrivinlärning kopplat till den senaste forskningen på området, svarar Maria Norberg.

Och det som Skolinspektionen ser som allvarligast: att barn inte får de insatser i form av tidigt stöd som de har rätt till och behov av?

– Waldorfskolefederationen ser allvarligt på detta och ser att orsakerna till att det är så här på vissa waldorfskolor är flera. Vi kan konstatera att Skolinspektionen själva uppfattar detta som ett eftersatt område i många skolor, inte bara waldorfskolor. Alla elever ska självklart få den hjälp de behöver och har rätt till. Hösten 2022 inleddes ett nationellt fortbildningsinitiativ där waldorfskolornas rektorer, lärare och medarbetare, lärare på Waldorflärarhögskolan och Waldorfskolefederationen deltar. Syftet är att fördjupa och utveckla arbetet på skolorna med tidiga insatser, anpassningar och särskilt stöd i olika ämnen utifrån neuropsykiatriska funktionsvariationer, skriver hon.

Hur kompatibel är waldorfpedagogiken med skol- och läroplanerna som helhet, med tanke på att de verkar krocka?

– Waldorfskolan följer den nationella läroplanen för grundskolan Lgr-22, tidigare Lgr -11. Waldorfskolan har aldrig, som det felaktigt påpekas i Skolinspektionens rapport, haft något undantag eller tillstånd att bedriva undervisning efter egen läroplan. "En väg till frihet", som nämns i rapporten, är enbart ett komplement till den nationella läroplanen för grundskolan Lgr-22. Ett revideringsarbete av "En väg till frihet" har gjorts i samband med att Lgr-22 kom i juli, svarar Maria Norberg.

Hur ni ser på bristen på legitimerade lärare i Waldorfskolorna?

– Waldorfskolor har ett undantag i skollagen gällande den statliga lärarlegitimationen. Lärare som har gått en waldorflärarutbildning på WLH har rätt att ansöka om waldorflärarlegitimation och är då behöriga att arbeta i waldorfskola. Det är av yttersta vikt att våra skolor och förskolor har utbildade lärare, skriver hon.

När ni tidigare har kommenterat Solviksskolan så har den lyfts fram som extrem. Nu verkar det som att liknande tankemönster om barns utveckling, mognad och om läsning återkommer på flera skolor. Hur svarar pedagogiken mot vetenskap och beprövad erfarenhet?

– Skolinspektionens rapport visar att inga skolor fått nedslag på området att undervisningen inte vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, säger Maria Norberg.

När ser ni själva att det finns risk för krockar?

– Risk för krockar finns alltid när en enskild lärare inte är tillräckligt insatt i de nationella styrdokument som idag är ett krav för att kunna vara lärare och bedriva skola. Waldorfskolefederationen arbetar också med detta och vi behöver fortsätta vårt arbete för att kvalitetssäkra och stödja våra skolor, skriver Maria Norberg.

Skolinspektionen följer de skolor som fått förelägganden.

– Nackdelen med tillsyn är att det är ett stelbent verktyg och vi har svårt att titta på kvalitativa aspekter. Fördelen är att vi kan kräva saker av skolorna och kommer de inte till rätta med problemen kan vi vidta skarpa åtgärder, till exempel vite. Vi utgår från att de rättar bristerna, har Anna Bergqvist, avdelningschef på Skolinspektionen, sagt till Läraren.se.

Så gjordes Waldorf-inspektionen

  • Skolinspektionen har granskat 35 av 38 Waldorfgrundskolor. 8 klarade sig helt utan anmärkning.
  • Tillsynen på varje skola tog tre dagar, då inspektörerna intervjuade lärare, rektorer, personal inom elevhälsa samt elever. Rast- och lektionsobservationer ingår.
  • Innan besöken har Skolinspektionen granskat dokumenation rörande timplaner, systematiskt kvalitetsarbete, dokumentation kring tidiga stödinsatser samt planen mot kränkande behandling. 

    Läs hela rapporten här.

LÄS ÄVEN: 

Kändisarna som försvarar Waldorf och antroposofin

Därför är IES och Waldorf ­undantagna

Forskningen om waldorf: ”Utmaning att följa läroplanen”

Waldorf-eleven: ”Det var psykisk misshandel”