Ingen vet hur många som kan simma

Coronapandemin har satt käppar i hjulet för skolbarnens simundervisning. Foto: Johnér
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Totalt 95 procent av Sveriges sjätteklassare beräknades vara simkunniga våren 2014, enligt Skolverket. Men det var innan det stora flyktingmottagandet 2015 och coronapandemin.
– Vi misstänker att det har påverkat simkunnigheten negativt, säger Sabina Vesterlund på Skolverket.

Det var sju år sedan Skolverket följde upp kunskapskraven för elevers simkunnighet i årskurs 6. Sabina Vesterlund, ansvarigt undervisningsråd för ämnet idrott och hälsa på Skolverkets läroplansenhet sedan 2018, vet inte varför det har dröjt.

– Andra saker kan ha prioriterats på myndigheten, säger hon.

Sedan Skolverkets senaste uppföljning läsåret 2013/2014 har det hänt mycket. Många barn och ungdomar har kommit till Sverige från krigsdrabbade länder. Coronapandemin har satt käppar i hjulet för skolbarnens simundervisning.

Vem är simkunnig?

Den som kan falla i vattnet, så huvudet hamnar under vattenytan, och därefter tar sig upp till ytan och simmar 200 meter varav 50 meter på rygg anses vara simkunnig.

Simhallar och simskolor har varit stängda i omgångar men även andra händelser har påverkat som ekonomi, tillgång och närhet till simhallar. Men även drunkningsolyckan vid Tångvallaskolan i Vellinge, där sexårige Rais dog under en idrottslektion i augusti 2020, har skapat oro kring ansvars- och säkerhetsfrågor bland lärare, skol- och kommunledningar. I vissa kommuner har simundervisning pausats för att man vill se över säkerhetsrutinerna.

Lärarnas möjligheter att leva upp till läroplanens krav, att alla barn ska vara simkunniga i årskurs 6, har därför varierat utifrån de lokala förutsättningarna.

– Problemen har ackumulerats. Då måste huvudmännen hjälpa till med detta och köpa in extra insatser där det behövs, säger Sabina Vesterlund.

Ingen kan med säkerhet säga hur stor simkunnigheten är bland barn i Sverige i dagsläget.

En mindre undersökning från år 2020, som bygger på drygt 1 000 föräldrars bedömningar, har gjorts av företaget Yougov på uppdrag av Svensk simidrott. Enligt den var 62 procent av barn i åldern 4-17 år simkunniga i Sverige.

En uppföljning av Skolverkets stora undersökning var planerad under våren 2020 men coronapandemin kom emellan. Skolverket har värnat om skolornas dagliga verksamhet och har inte skickat ut enkäter.

– Vi fick avbryta arbetet med uppföljningen även den här terminen, säger Sabina Vesterlund.

Skolverkets ambition är att i höst skicka ut en enkät om simkunnigheten i årskurs 6.

Sabina Vesterlund poängterar att både Skolverket och regeringen har varit tydliga med att simkravet gäller trots pandemin.

– Det finns inget annat kunskapskrav som är så tydligt som för simkunnigheten. Det bygger på ett säkerhetstänk och värnande om liv. Stöd måste sättas in till alla elever som man misstänker inte kommer att nå kunskapskraven. Det har eleven rätt till, säger hon. 

Så många drunknar varje år

Drunkningstillbuden har ökat bland barn upp till 17 år – men fler överlever. Det visar en ny unik forskningsstudie från Karolinska institutet i samverkan med Svenska livräddningssällskapet.

För första gången finns en helhetsbild över alla drunknade som tagits om hand på akuten, vårdcentral eller sjukhus i Sverige 2003–2017.

Drunkning definieras här som en händelse där en person har legat i ytläge eller under ytan i vätska och drabbats av livshotande syrebrist. Resultatet kan bli att personen avlider eller överlever med eller utan skador.

  • Undersökningen visar att 6 609 personer har drunknat under de 15 åren. Drygt hälften överlevde, 3 363 personer.
  • Närmare 20 procent, eller 1 269, av de totala drunkningsolyckorna var barn upp till 17 år. Av dem dog 133. Flest, 16 barn, dog 2011 och minst 2016 då 3 barn avled.
  • Antalet barn som drunknat under åren varierar mellan 60 och 120 per år.
  • De flesta barnen drunknade i simbassänger eller sjöar/hav.

Totalt sett har drunkningsfallen gått ned under perioden, men inte bland barn. Där har skett en mindre uppgång från 4,6 till 4,7 individer per 100 000 invånare. Det beror på att fler små barn 0 till 4 år har drunknat.

Källa: ”Incidence and characteristics of drowning in Sweden during a 15-year period”, gjord av forskare vid Karolinska institutet, Västerås sjukhus och Linköpings universitet.