Lärarnas larm: ”Kan inte ge eleverna stödet de behöver”

Nya siffror från Sveriges Lärare visar: För många elever har behov av extra anpassningar och särskilt stöd, med tanke på de resurser som finns.

För många elever i varje klass med behov av anpassningar och särskilt stöd – och för lite möjligheter att hjälpa dem.
Det visar nya siffror från Sveriges Lärare, som nu ställer krav på ökade resurser och reglerade klasstorlekar.

De extra anpassningarna infördes 2014 för att minska lärarnas administrativa börda.

Extra anpassningar skulle fungera som ett första steg innan mer dokumentationskrävande åtgärdsprogram.

Andelen elever med särskilt stöd har minskat sedan bestämmelsen infördes och Skolinspektionen har i uppdrag från regeringen att granska skolornas arbete med extra anpassningar och särskilt stöd.

Saknas resurser till stöd

Men nya siffror från Sveriges Lärare visar ett akut problem, som skapar problem i klassrummet. Bland annat kraven på differentierad undervisning, som gör att lärare upplever att de tvingas anpassa varje lektion efter många olika behov. 

Det framgår av rapporten ”Skolan går inte i repris”.

– För att ge varje elev en rättvis chans måste skolan agera snabbt och effektivt med stödinsatser. Tyvärr visar vår rapport ”Skolan går inte i repris” att stödet uteblir, trots att lärarna anser att eleverna behöver det, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare. 

– Konsekvenserna blir förödande för alla elever, och lärarna i sin tur upplever samvetsstress och hög arbetsbelastning vilket leder till att många överväger att lämna yrket. 

Samtidigt pågår besparingar runt hela landet.

Varannan lärare på gymnasiet och runt två tredjedelar av lärarna från förskoleklass till och med årskurs sex svarar att det saknas resurser för att ge eleverna det stöd de har rätt till. 

Krav som inte kan uppfyllas

I Sveriges Lärares rapport ”Döden för svenska skolan” framgår att det dras ner på elevassistenter, men att det blir fler elever i varje klass. Det innebär att lärarna står med krav som inte går att uppfylla och att särskilt stöd sätts in för sent.

I Sveriges Lärares nya rapport ”Skolan går inte i repris” uppger en stor majoritet av lärarna mellan förskoleklass och gymnasium att de upplever att de har för många elever med behov av anpassningar av särskilt stöd, utifrån de förutsättningar som finns.

Det gäller:

 • 77 procent av lärarna i förskoleklass.
 • 83 procent av lärarna i grundskolan klass 1–6.
 • 85 procent av lärarna på högstadiet.
 • 70 procent av lärarna på gymnasiet.

Sveriges Lärares analys av siffrorna visar också att de lärare som upplever att det är för många elever med behov av anpassningar och/eller stöd också har fler elever med behov av detta.

Situationen påverkar läget i klassrummet.

Så påverkas lärares arbetsmiljö

Försämrad studiero, svårt att hinna med kraven i styrdokumenten, konflikter mellan elever, sänkt nivå på undervisningen och konflikter mellan elever och lärare är problem som en majoritet av deltagarna i undersökningen rapporterar.

Och läget påverkar lärarnas arbetsmiljö:

 • 95 procent av lärarna på lågstadiet uppger ökad arbetsbelastning.
 • 90 procent av lärarna på låg- och 89 procent av lärarna på högstadiet tycker att anpassningarna och särskilt stöd ökar stressen.
 • 86 procent av lärarna på mellanstadiet känner sig otillräckliga.
 • Hälften av lärarna i förskoleklass, på låg-, mellan- och högstadium upplever att trivseln på arbetet minskar.
 • 28 procent av lärarna på mellanstadiet säger att de allvarligt överväger att byta arbetsplats.

Tidigare undersökningar visar också att stödet sätts in för sent, och att andelen elever som inte når examenskraven för årskurs nio ökar.

Lärarnas krav: Så kan vi stötta alla elever

 • Investera i förskola och skola.
 • Sveriges Lärare räknar med att det krävs 22 miljarder för att säkra att eleverna får den undervisning de har rätt till, och lärarna en rimlig arbetsmiljö.
 • Reglera undervisningstid, planeringstid, minimibemanning, lärartäthet, klass- och elevgruppsstorlek.
 • Se över reglerna kring extra anpassningar och särskilt stöd.
 • Garantin om tidiga stödinsatser, den så kallade läsa-, skriva-, räknagarantin, måste följas.
 • Förskola och fritidshem måste få tillgång till särskilt stöd och stödpersonal.

Källa: Skolan går inte i repris, rapport från Sveriges Lärare. 

Undersökningen baserar sig på ett nettourval på 3 452 lärare i förskoleklass, grund- och gymnasieskola, totalt 1 649 svarande. Svarsfrekvensen är 48 procent. Undersökningen genomfördes i oktober 2023.

LÄS ÄVEN:

LYSSNA: Lärarprofilerna om F-betyget och skolpolitiken