Nya siffror: Särskild stöd sätts in för sent

Särskilt stöd ska sättas in när extra anpassningar inte räcker – men det sker för sent, enligt Skolverket.

Andelen elever med särskilt stöd är fortsatt högst i årskurs nio – när det enligt Skolverket ofta är för sent.
– Särskilt stöd är en rättighet för elever som annars riskerar att inte nå tillräckliga kunskaper, säger enhetschef Ulrica Dahlén.

VI LÄRARE: Lärarna svarar: Så hanterar vi extra anpassningar

Nya siffror från Skolverket bekräftar de senaste årens trend: andelen elever som får särskilt stöd är som högst i årskurs 9.

– För att eleven ska få rätt stöd i rätt tid är det viktigt att skolan har rutiner för hur man tidigt uppmärksammar och utreder elevens behov och sätter in det stöd som eleven behöver, säger enhetschef Ulrica Dahlén, i ett pressmeddelande.

Elever som riskerar att inte nå kunskapskraven har rätt till stöd. När extra anpassningar inom ordinarie undervisning inte är tillräckligt ska skolan sätta in särskilt stöd.

Skärpta stadieövergångar

– Verksamheterna behöver organisera arbetet så att alla kompetenser tas tillvara för att utreda, genomföra och följa upp stödinsatserna. Att det är så stor skillnad i antal åtgärdsprogram mellan årskurs 6 och 7 tyder till exempel på att skolor och skolhuvudmän behöver utveckla sina rutiner vid stadieövergångar, så att man inte behöver börja om från början och riskera att det uppstår onödiga glapp i elevens stöd, säger Ulrica Dahlén.

Både åtgärdsprogram och stödåtgärder är vanligare bland pojkar än flickor. Störst skill

nad syns bland åtgärdsprogrammen, 7,3 procent av pojkarna har enligt Skolverket ett åtgärdsprogram jämfört med 4,4 procent av flickorna.

Så många elever får stöd

  • 5,9 procent av eleverna i grundskolan av ett åtgärdsprogram, vilket motsvarar knappt 65 200 elever.
  • Andelen elever i grundskolan som får stöd genom enskild undervisning är 0,8 procent, vilket motsvarar drygt 9 000 elever. Andelen har varit omkring 1,0 procent de senaste åtta läsåren.
  • Totalt sett får 1,3 procent av eleverna i grundskolan stöd i särskild undervisningsgrupp, vilket motsvarar drygt 14 200 elever. Detta är i nivå med föregående läsår.
  • Totalt har drygt 14 100 elever i grundskolan anpassad studiegång, vilket motsvarar 1,3 procent. Detta är i nivå med föregående läsår.
  • Totalt har 2,8 procent av eleverna, drygt 30 600 elever, studiehandledning på modersmålet. Andelen är i nivå med läsåret 2021/22. Dessa elever kan, men behöver inte, omfattas av ett åtgärdsprogram.

Källa: Skolverket

LÄS ÄVEN: Lärarna svarar: Så hanterar vi extra anpassningar