Lärarens röst har stor påverkan på elever

Maxa digitala undervisningen genom att ta hand om rösten. Illustration: Tommy Parker
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Rösten är ett mångfacetterat verktyg. Förutom orden vi säger ­förmedlar den också vem vi är och hur vi mår. När undervisningen sker digitalt skalas mycket av kroppsspråket bort, och rösten blir ännu viktigare. Så lär du dig att använda den effektivare.

Svider det och kittlar i halsen, måste du harkla dig ofta eller blir du kanske hes och trött i rösten i slutet av dagen? Det kan vara tidiga tecken på röstproblem. Kanske har du känt av det oftare senaste året om du undervisat digitalt. 

För tvärtemot vad man kanske kan tro är det inte bättre för rösten att sitta i hemmets lugna vrå, trots att man slipper både skrapande stolar och elever att överrösta. Det är i stället lätt hänt att lägga högre belastning på stämbanden för att kompensera för kroppsspråk som går förlorat och bristen på kontakt med eleverna.

– När man inte får återkoppling tar man oftast i lite extra för att försäkra sig om att nå fram, säger Viveka Lyberg Åhlander, docent vid Lunds universitet som forskat om lärare och deras röster i närmre 15 år.

Enkla knep

Som tur är finns det ganska enkla knep för att minska påfrestningen på rösten vid digital undervisning. Det mest effektiva är kanske att stå upp när man pratar och planera in pauser. Ett annat är att be eleverna ha kamerorna påslagna. Om man använder hörsnäckor är det bra att ta ut den ena ur örat för att lättare höra sin egen röst.

– Då slappnar man oftast av och får bättre djupandning, säger Viveka Lyberg Åhlander. 

Andra saker man kan tänka på är att ha en hård yta bakom ryggen som reflekterar rösten på ett bra sätt och såklart undvika bullerkällor i sin närhet.

Oavsett om vi undervisar digitalt eller står i klassrummet är rösten viktig. Det mest uppenbara problemet med en röst som är hes eller på annat sätt inte fungerar tillfredsställande är att kommunikationen försämras. I allra värsta fall kan det leda till att man tappar rösten helt. 

Att ständigt behöva oroa sig för om rösten ska hålla leder ofta till ökad trötthet, men den mest negativa effekten av röstproblem hos den drabbade är faktiskt dålig självkänsla. 

– Det finns till och med studier som visar att självkänslan påverkas lika mycket som vid till exempel en stroke eller liknande kommunikativt problem, säger Viveka Lyberg Åhlander.

Lärarens röst påverkar eleverna

Lärares röstproblem kan även påverka eleverna negativt. Av de cirka 300 åtta-åringar som hittills undersökts i en studie har man sett att en hes lärarröst leder till sämre prestationer vid svårare uppgifter.

en hes röst gör att barnen inte orkar lyssna lika länge

– Men då vill jag påpeka att det är labbstudier med inspelade röster så man kan inte dra alltför stora slutsatser. Men jag vågar säga att en hes röst gör att barnen inte orkar lyssna lika länge, eftersom det blir mer ansträngande när rösten är hes, säger Viveka Lyberg Åhlander.

Sjuk eller frisk. Rösten påverkar vår omgivning oavsett och speglar ofta vårt känsloläge ganska tydligt genom till exempel tonläge, hastighet och intensitet. 

– När man blir medveten om detta har man ju ett extra redskap att använda i undervisningen. För att entusiasmera är det till exempel bra att skapa mycket variationer i tonhöjd och hastighet, säger Helene Ek Bane, sångpedagog och musiklärare.   

Hon arbetar även som coach inom röst- och talutveckling och hjälper personer i många olika yrkeskategorier som vill jobba med sina röster. 

– Det vanligaste är att man vill lära sig signalera lugn och trygghet. Ett enkelt tips kan vara att prova att sänka tonläget något, prata lite saktare och inte glömma bort andningspauser, säger Helene Ek Bane.

Helene Ek Bane, sångpedagog och musiklärare.

Om man är stressad spänns musklerna och andningen blir ytligare och snabbare, vilket kan innebära en ökad belastning på rösten. Det finns studier som visar att utbildning i röst och kommunikation även har positiv effekt på graden av stress och utbrändhet. Vad detta beror på vågar forskarna inte säga med säkerhet.

– En teori är att verktyg och kunskap om kommunikation bidrar till en ökad känsla av kontroll och därför minskar känslan av stress, säger Suvi Karjalainen, logoped och doktorand vid Lunds universitet, som undervisar i röst- och talvård på lärarutbildningen vid Umeå universitet, en av få lärarutbildningar som erbjuder en gedigen röstutbildning.

Röstträning minskar stress

I sitt avhandlingsarbete har hon undersökt effekterna av en fortbildning i rösthälsa för 25 lärare i årskurs 3–6. Under fem träffar har de bland annat fått arbeta med röst, kroppsspråk, akustik och röstergonomi. Resultaten bekräftar den bild som tidigare forskning också visat, att utbildning förbättrar rösthälsan och även minskar graden av stress och utbrändhet.

För att förbättra lärares röstproblem måste man göra insatser från olika håll. Det handlar om att minska buller, förbättra akustiken och lära sig att använda rösten på rätt sätt i sin arbetsmiljö.

– Jag tycker det är arbetsgivarens skyldighet att se till att man kan hantera sina arbetsverktyg, oavsett om det handlar om en projektor eller sin egen röst, säger Viveka Lyberg Åhlander.