Tema sekretess: Rätt till integritet – och information

Foto: Getty Images

Det är inte alltid lätt att förhålla sig till sekretessen i skolan när intressen drar åt olika håll. Men faktum är att rättigheter och skyldigheter är tydliga i regelverket.

I fråga om skolans sekretesslagstiftning är Staffan Olsson en eminens. I 35 år har han utbildat lärare och skolpersonal i sekretess och tystnadsplikt. Chansen är alltså stor att du någon gång under din karriär lyssnat till honom.

Staffan Olsson, sekretessexpert.

– Kunskapen och tillämpningen blir bättre och bättre för varje år som går, lärare och elevhälsa har i de allra flesta fall en riktigt bra fingertoppskänsla kring vad man får säga till varandra och när, säger Staffan Olsson. De kan de här frågorna bra och man lär sig hela tiden av varandra inom elevhälsan. För specialpedagoger är det alltid en balansgång mellan elevens och vårdnadshavarens integritet och personalens behov av information för att klara sitt uppdrag. Exempelvis är bedömningar kring vad som krävs för att en elev ska klara kraven i skolan något som läraren behöver för att utföra sitt uppdrag.

Lärare och specialpedagoger har samma sekretess, så en specialpedagog får prata och lämna ut uppgifter om elever när det behövs för arbetet. Den viktigaste skillnaden är att specialpedagogen måste förutsätta att informationen är känslig och göra en sekretessprövning.

Även om det är svårt brukar jag rekommendera att man inom elevhälsan pratar avidentifierat först.

När det gäller elevhälsans arbete är det lite knivigare eftersom man omfattas av en inre sekretess, förklarar Staffan Olsson:

– Alla i elevhälsan har samma styrka på sekretessen. Det kan finnas delar i respektive område som man inte behöver diskutera för att kunna fullgöra sitt uppdrag. En utredning kan innehålla uppgifter om hemförhållanden, syskon, graviditet och så vidare som andra yrkesgrupper inte behöver veta och som skulle kunna vara skadliga om de kommer ut.

– Även om det är svårt brukar jag rekommendera att man inom elevhälsan pratar avidentifierat först. I skolans värld vet man ofta vem det är man pratar om men jag vill ändå att man försöker.

Gentemot vårdnadshavare är grundregeln att utgå från vad de behöver för att kunna fullgöra sitt föräldraskap. Skolsvårigheter ligger alltid i vårdnadshavarens intresse.

– Däremot har barnet rätt till en personlig integritet, säger Staffan Olsson. Specialpedagogen behöver därför alltid fundera över vad vårdnadshavaren har rätt att veta. Så allt som framkommer i samtal med elever får inte föras vidare. Det är också viktigt att vara vaksam på att när en förälder inte är vårdnadshavare gäller samma regler som för andra föräldrar i klassen eller utanför skolan.

Sekretess – det här gäller

Grundregeln: All personal inom kommunens verksamhet har tystnadsplikt. Det innebär att den till andra utanför skolan inte får lämna ut uppgifter som kan skada barn eller vårdnadshavare.

Mellan special­pedagog och undervisande lärare: För specialpedagoger tillämpas sträng sekretess, vilket innebär att man utgår från att informationen är känslig och skyddas av sekretess. Dock kan uppgifterna, efter noggrann bedömning, lämnas ut om det är tydligt att detta kan ske utan att personen som uppgifterna berör, eller dennes närstående, drabbas av negativa konsekvenser.

Inre sekretess för elevhälsa: Inom elevhälsan delas känslig information om elever och föräldrar endast med de professioner som verkligen behöver den. Detta gäller samverkan mellan yrkesgrupper som kuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger. Det är viktigt att den som begär information kan motivera sitt behov för att få tillgång till den.

Samtycke: Ett samtycke till att bryta sekretessen måste inte vara skriftligt. Däremot kan det vara bra att göra en anteckning om att du fått samtycke. Vid ärendehandläggning måste alla samtycken vara dokumenterade.

LÄS ÄVEN

Kjell Häglund: Därför drevas det mot specialpedagoger

Ny generaldirektör vill ta SPSM ”till nästa nivå”

Fortsatt ökning av psykiska besvär för barn

Mikael Vestman: ”Skolministerns särskilda undervisningsgrupper är en giftmurkla”