Pisa-resultatet i korthet – kurvan vänder neråt igen

Svenska elevers kunskaper i matematik och läsförmåga i den globala Pisa-mätningen har haft en uppgående kurva sedan "chockåret" 2012 – men nu vänder det neråt igen.
Här är de viktigaste punkterna från Pisamätningen 2022 som presenterades i dag.

LÄS ÄVEN: Pisa: Kraftigt ras för Sverige i matte och läsning

1) Matematik

Pisa 2022 visar att svenska elever tappar stort i matematik jämfört med mätningen 2018.

I matematik, som var huvudämnet i den senaste mätningen, syns inga större skillnader mellan flickor och pojkar. Resultaten mellan dem är på en liknande nivå.

2) Läsförståelse

Även i läsförståelse är resultaten för svenska elever betydligt sämre än sist. Enligt OECD är man närmast tillbaka på samma nivå som 2012, då resultaten i samtliga tre ämnen var de lägsta under alla år som Sverige varit med.

I läsning är skillnaden i resultat större mellan flickor och pojkar jämfört med matematik. Flickorna presterar betydligt bättre än pojkarna.

30 procent av pojkarna räknas som svaga läsare. Bland flickorna är den andelen 18 procent.

3) Naturvetenskap

Förutom matematik och läsförståelse undersöker Pisa även kunskaperna i naturvetenskap.

Även där har resultaten sjunkit, men ligger inom felmarginalen. Här presterar flickor bättre än pojkar.

4) Över snittet

Svenska 15-åringar hamnar sammantaget över OECD-snittet i samtliga kunskapsområden.

Snittet för både matematik och läsning är däremot betydligt lägre 2022 jämfört med mätningen 2018 – flera länder har backat.

Det här mäter Pisa

Kunskaper och förmågor som PISA mäter

  • förmåga att sätta kunskaper i ett sammanhang, förstå processer, tolka information och lösa problem
  • förmåga att förstå, använda och reflektera över texter för att bland annat kunna delta i samhället och utveckla sin egen kunskap
  • förmåga att formulera, använda och tolka matematik i olika sammanhang
  • kunskaper om naturvetenskapens begrepp och förmåga att tillämpa ett naturvetenskapligt förhållningssätt
  • engagemang och motivation att lära sig ämnena.

PISA mäter också

  • rektorers uppfattning om hur undervisningen organiseras, lärandemiljö, lärarnas kompetens och engagemang samt elevernas inställning och beteende
  • nationella skillnader och likheter i utbildningssystem och styrdokument
  • utbildningssystemets förmåga att ge elever en likvärdig utbildning.

Länk till rapporten:

PISA 2022: 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap

5) Ojämlikt

Gapet mellan de elever som presterar bäst och de som presterar sämst i skolan har ökat i både matematik och naturvetenskap.

I matematik försämrades resultaten bland elever överlag, men försämringen var som störst bland de svagaste eleverna.

Elever med svensk bakgrund presterar bättre i både matematik och läsning jämfört med elever med utländsk bakgrund.

6) De är bäst

Av de 81 länder eller regioner som deltagit i Pisamätningen 2022 är Singapore bäst av alla i samtliga ämnen.

Av de nordiska länderna är Finland bäst i läsning och naturvetenskap. Precis som Sverige tappar man dock stort sedan mätningen 2018. Danmark är bäst i Norden på matematik.

Endast ett fåtal länder förbättrar sina resultat i samtliga ämnen jämfört med 2018, däribland Dominikanska Republiken och Kambodja.