Skolverket: Jobba med de resurssvaga skolorna

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson kommenterade resultatet av läsundersökningen Pirls2021 och vill jobba med att lyfta de resurssvaga eleverna och skolorna.

Läsförmågan hos svenska fjärdeklassare har försämrats – men bara bland de resurssvaga eleverna.
Nu vill Skolverket att alla instanser riktar sitt fokus på de skolor, huvudmän och elever som inte lyckas.

LÄS ÄVEN:

Svenskläraren om läskrisen: Digitaliseringen har lett fel

Global studie: Svenska elever läser sämre

När Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson presenterar resultaten av OECD:s senaste undersökning av elevers läsförmåga är det framför allt en sak som sticker ut.

Att resultaten sjunkit på totalen rimmar med övriga länder och antas bero på att studien genomfördes under coronapandemin. Men till skillnad från andra länder är det i Sveriges fall enbart de resurssvaga eleverna som tappar.

Resultaten för resursstarka elever är oförändrade jämfört med resultaten från den föregående studien som när den presenterades 2016 utgjorde ett rejält kliv uppåt. Men skillnaderna mellan de högst och lägst presterande eleverna har aldrig varit större och socioekonomisk bakgrund har större betydelse för resultaten i Sverige än i de nordiska grannländerna och EU/OECD.

Tydligare fokus på resurssvaga

Det här gör att Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill se ett tydligare fokus för myndigheten att jobba just med att lyfta de resurssvaga eleverna och skolorna.

 – Skolverket ska ju stödja alla, jobba brett och göra nationella insatser. Men internt har vi sagt att vi i mycket större utsträckning skulle behöva koncentrera oss på de huvudmän, skolor och elevgrupper som inte får till det. Precis som jag tycker att huvudmän och staten också borde göra det, säger han.

Det ingår ju i Skolverkets uppdrag idag att bidra till en ökad likvärdighet. Har ni misslyckats?

– Resursstarka skolor som redan har en hög kvalitet tar i mycket högre grad del av Skolverkets professionsutvecklande insatser idag. Frågan är hur vi ska nå de skolor och huvudmän som verkligen skulle behöva ta del av de här statliga åtgärderna.

Hur svarar du själv på den frågan?

– Det är någonting vi jobbar med nu. Vi har kvalitetsdialoger med huvudmän, där kommer vi få en annan koll, där kan vi börja ha en dialog om vad de skulle behöva vidta för åtgärder.

”Stärka kunskaperna hos de styrande”

Är det inte egentligen just mer resurser, pengar helt enkelt, som de resurssvaga skolorna behöver? Pengar till fler kollegor, fler speciallärare och så vidare?

– Det är helt klart så att skolor har olika behov, och huvudmannen har ett ansvar enligt skollagen att fördela resurser utifrån skolors olika förutsättningar och behov. Det finns kommuner som gör det jättebra, och andra kommuner som verkligen inte gör det bra.

– Men det handlar både om finansiell styrning, att skicka ut pengar, och om kunskapsstyrning, att stärka kunskaperna hos de styrande så att mer resurser faktiskt leder till bättre resultat, säger Peter Fredriksson.

”Det är anmärkningsvärt”

Ett annat tydligt resultat i studien är att betydelsen av vilket språk eleverna pratar hemma har ökat. Skillnaden i resultat mellan de som alltid pratar svenska hemma och de som inte gör det har ökat.

Peter Fredriksson tror att det förslag på en kursplan för nybörjarsvenska som Skolverket lämnat till utbildningsminister Lotta Edholm skulle kunna vara en del i att lyfta skolresultaten för de nyanlända elever som nu läser svenska som andraspråk.

– Jag tycker det är lite anmärkningsvärt att Sverige i många år har tagit emot stora grupper av nyanlända elever men vi har ingen kursplan för nybörjarsvenska. Skolverket bedömer att både lärare och elever skulle gagnas av en kursplan som faktiskt handlar om hur man lär sig svenska.

PIRLS 2021 i korthet

OECD:s lästest Pirls genomförs vart femte år och jämför läsförståelsen hos 400 000 fjärdeklassare i 65 länder.

 • Svenska elever fick 544 poäng, något sämre än 2016 (555 poäng)
 • Sverige hör till en “näst bäst-grupp”, med bland andra Finland, Danmark och Norge.
 • Bara fyra deltagare har ett signifikant bättre resultat än Sverige: Singapore, Hongkong, Ryssland och England.
 • Andelen svenska elever som presterar på hög nivå har minskat.
 • Andelen som presterar på elementär nivå eller under har ökat.
 • Andelen som presterar under låg nivå har ökat från 2 till 5 procent
 • Skillnaden mellan hög- och lågpresterande är större än någonsin tidigare.
 • Skillnaden mellan elever på resurssvaga och resursstarka skolor har ökat.
 • Skillnaden mellan elever från resurssvaga och resursstarka hem har ökat.
 • Betydelsen av att prata provspråket hemma har ökat och är större i Sverige än i övriga Norden och EU/OECD.
 • De flesta länder lyckas sämre 2021 än 2016 – inget land lyckas bättre.

Läs hela rapporten här.

LÄS ÄVEN: Skolministern om läskrisen: Lärare ska undervisa bättre