Så många ukrainska elever kan vara på väg till Sverige

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Antalet barn från Ukraina som registreras hos Migrationsverket ökar nu i snabb takt. Sveriges kommuner har slussat ut sina första ukrainska elever och står nu i startgroparna för att ta emot tusentals barn i sina förskolor och skolor.

LÄS ÄVEN: Lärarförbundet: Det här krävs för ett bra mottagande av ukrainska elever

Högst en månad har skolcheferna på sig att erbjuda skolgång åt de ukrainska barn som nu fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige enligt det massflyktsdirektiv som EU tagit beslut om. För ukrainska barn som ännu inte sökt eller fått uppehållstillstånd finns inga skyldigheter att erbjuda barnomsorg eller skolgång – men det finns inte heller något som hindrar kommuner från att erbjuda det.

– Så fort familjerna har sökt uppehållstillstånd så klickar systemet i gång. Barnen har inte skolplikt men kommunerna har ansvaret att erbjuda skola inom högst 30 dagar, säger Monica Sonde, avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges kommuner och regioner, SKR.

76 000 till Sverige

Läget i flyktingmottagandet i Sverige förändras dagligen. Läraren har inför den här tidningens pressläggning varit i kontakt med ett antal aktörer för att se hur mottagandet fungerar. Det troligaste scenariot enligt Migrationsverket är att 76 000 ukrainska flyktingar kommer till Sverige (se mer i faktaruta). Fram till måndagen den 18 mars var 40 procent av de registrerade ukrainska medborgarna barn. Fortsätter det så kan, enligt det troligaste scenariot, omkring 30 000 barn komma att börja i svenska skolor.

SKR var den 14 mars i kontakt med skol- och gymnasiechefer i ett femtiotal kommuner och samtliga beskrev att de är i gång med förberedelsearbetet men i dagsläget har man bara tagit emot enstaka elever. 

Lärt sig av misstagen

Många kommuner har dragit lärdom av mottagandet vid förra flyktingvågen 2015. De har lärt sig av misstagen och sparat goda erfarenheter, men det finns många utmaningar, konstaterar Monica Sonde. Det handlar om lärarbristen generellt men även om bristen på modersmålslärare där det i dag finns 16 modersmålslärare i ukrainska och 189 i ryska i Sverige.

– Här kan kommunerna behöva arbeta kreativt med att använda vuxna och lärare från Ukraina som kan språket för att hjälpa barnen med studievägledning på ukrainska eller ryska, säger Monica Sonde.

Både Malmö och Göteborg undersöker hur man ska kunna ta hjälp av ukrainska lärare som kommer hit eftersom de, enligt EU:s massflyktsdirektiv, får arbeta och uppehålla sig i Sverige under en begränsad tid. 

Osäkerheten är dock stor kring hur många barn som kommunerna kommer behöva bereda plats åt. 

– I dagsläget har vi tagit emot färre än tio elever, men det händer saker varje timme. Vi har inget underlag ännu men vi jobbar utifrån olika scenarier för att skapa beredskap, säger Peter Lindberg, grundskoledirektör i Malmö stad.

Kommunerna erbjuder skolgång men det är staten som betalar utifrån ett schablonbelopp på 104 800 kronor för 2022.

I stora städer som Göteborg och Malmö kartlägger man först barnens kunskaper på centrala enheter under ett par veckor innan barnen slussas ut i skolorna. Om kommunerna väljer att placera barnen i särskilda förberedelseklasser eller direkt in i befintliga klasser kommer att variera.

I Göteborg räknar staden med att kunna erbjuda upp emot 7 000 barn undervisning. Man räknar med att majoriteten av de eleverna ska slussas in i befintliga klasser som utökas med några elever. Strax under 1 000 får plats i lokaler som står tomma i dagsläget.

I Göteborg och Malmö har kommunerna också begärt hjälp från friskolorna.

De senaste veckorna har antalet ukrainare som söker tidsbegränsat uppehållstillstånd ökat i snabb takt. I mitten på mars hade antalet ökat från några hundra i början till runt 1 700 per dag. Fram till måndagen den 21 mars hade totalt 16 247 ukrainska medborgare kommit till Migrationsverkets registrering.

Tre scenarier

I slutet av april har Migrationsverket lovat att lämna en mer säker prognos till regeringen om hur många ukrainare som man beräknar kommer till Sverige. I dagsläget arbetar Migrationsverket utifrån tre scenarier kring hur många som kan komma att söka skydd i Sverige mellan mars och juni 2022:

 • 27 000 nyanlända som behöver 8 000 boenden
 • 76 000 nyanlända som behöver 40 500 boenden
 • 210 000 nyanlända som behöver
  168 000 boenden

Det mittersta antagandet är i dagsläget huvudscenariet.

Så får nyanlända eleverna en bra skolstart

De första ukrainska eleverna är på plats i sina nya, svenska skolor. Hülya Basaran, lärare och projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) ger sina bästa tips på hur eleverna kan få en bra start:

 • Rektorn har ansvar för att det görs en kartläggning av elevens skolbakgrund och att det finns studiehandledare. Men som lärare kan du med små medel göra så att eleven känner sig inkluderad och välkommen.
 • Studiehandledare på modersmålet gör att eleven känner sig trygg och kan använda sitt eget språk för kunskapsinhämtning och för att ta sig in i den svenska skolan.
 • Det är viktigt att eleven känner sig välkommen. Förbered klassen på hur de kan hjälpa till, hur de kan bemöta någon som är ny.
 • Visa dig intresserad av elevens språk, kanske kan du lära dig några fraser när du välkomnar eleven. 
 • Se till att eleven har en bänk och lite material i grundläggande svenska som eleverna kan jobba med.
 • Låt eleverna delta i ordinarie undervisning så gott det går, så att de inte känner sig isolerade.

LÄS ÄVEN:

Ukrainska lärare på flykt: "Vill bara få undervisa"

Regeringens krav på skolorna att ta ansvar

Barnen som kan bli dina elever

Ska dela på 16 läraren – i hela Sverige