Engelsklärare ensamma när de sätter betyg

Skolinspektionens granskning av betygssättningen i engelskämnet i årskurs 6 pekar ut ett allvarligt problem. Foto: Colourbox
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i svenska, språk mm

Arbetet med att sätta betyg i engelska i årskurs 6 är i mångt och mycket ett ensamarbete för lärarna. Det visar en ny granskning från Skolinspektionen.

På 22 av 30 granskade skolor har engelsklärarna i årskurs 6 få möjligheter att samarbeta med kollegor när de sätter betyg. På flera skolor beror det helt enkelt på att de inte har några engelsklärarkollegor på mellanstadiet och att utbytet är begränsat med ämneslärarna i engelska på högstadiet.

”Detta leder till att dessa lärare sällan har några möjligheter att pröva sina tolkningar av styrdokumenten” och ”följden blir att det kan uppkomma skillnader mellan lärare och skolor om vad en allsidig utvärdering innehåller och hur lärarna ska tillämpa denna”, skriver Skolinspektionen i sin granskning.

Ovanligt med sambedömning

Men även på de skolor där det finns flera ämneslärare i engelska läggs den gemensamma mötestiden på att diskutera frågor som rör den praktiska undervisningen, snarare än på att bolla bedömnings- och betygsfrågor.

Granskningen visar också att det är ovanligt att lärare sambedömer elevuppgifter på ett systematiskt sätt. Det sker nästan bara i de fall en lärare är osäker på hur en enskild elev ska bedömas och därför rådfrågar en kollega.

Däremot har alla granskade skolor en tydlig organisation kring hur de nationella proven ska genomföras och, till viss del, sambedömas. I några fall sker denna sambedömning även med lärare från andra skolor.

"Allvarligt problem"

De allra flesta skolor som har granskats för en noggrann och systematisk dokumentation av elevernas kunskaper. Men i flera fall, där läraren tagit över en klass i årskurs 6, saknas det ordentlig dokumentation från tidigare årskurser. Och på 5 av 30 skolor har dokumentationen av elevernas uppvisade kunskaper försvunnit, exempelvis i samband med ett lärarbyte.

”Avsaknad av dokumentation försvårar lärarnas möjligheter att sätta korrekta betyg och är ett allvarligt problem”, skriver Skolinspektionen.

Granskningen genomfördes under vårterminen 2020, före coronapandemin bröt ut i Sverige.

Fotnot: Här hittar du hela granskningen.

LÄS ÄVEN

Många elever är ängsliga för att prata på engelskan

Språk och matte kan få eget betygssystem

Elever med annat modersmål än svenska bedöms orättvist