Fem nya böcker om undervisning i matematik

Några av de nya böcker vår bokredaktör Cecilia Lindgren tipsar om.

Här tipsar Ämneslärarens bokredaktör Cecilia Lindgren om fem aktuella böcker om matematikundervisning.

1. Konkret om dyskalkyli

Dyskalkyli – definition, diagnos och intervention

Ingemar Karlsson, Carola Andersson, Emmy Olsson, Martina Östergren

(Studentlitteratur)

Författarnas syfte med boken är att ge en bild av vad begreppet dyskalkyli egentligen omfattar. I kapitlen behandlas matematiksvårigheter, elever med svag teoretisk- och elever med särskild begåvning, särskilt undervisningsbehov i matematik, räknestörning, medicinska och neurologiska förklaringsmodeller, utbildningsvetenskapliga förklaringar och forskning om dyskalkyli. I boken möter vi också eleven Emmy som berättar om sin diagnos dyskalkyli. Här redogör hennes matematiklärare och hennes studerandeassistent för hur de har lagt upp undervisningen med okonventionella metoder som lett till att Emmy nått goda resultat i ämnet matematik. De har jobbat med tallinjer, formelbok, tiobasmaterial, visuell kompensation, röda pricken och muntlig matematik. Boken vänder sig till lärare i matematik och speciallärare.

2. Bok med fokus på aritmetik

Grundläggande aritmetik – matematikdidaktik för lärare

Madeleine Löwing

(Studentlitteratur)

Boken bygger dels på Löwings aktuella forskning om hur man genom didaktisk ämnesanalys kan bygga förkunskapsstrukturer för skolans grundläggande matematik. Men också på ett flerårigt forsknings- och utvecklingsarbete om undervisningsprocessen, elevers tänkande och matematikämnets didaktik. Här betonas vikten av att känna till hur elever i olika åldrar kan bygga upp sina grundläggande matematikkunskaper. Att matematiklärares undervisningen bör inriktas mot att eleverna lär sig matematiska modeller som bygger på räknelagar och räkneregler, vilka är viktiga verktyg vid olika typer av problemlösning. På en tillhörande webbsida finns träningsmaterial i aritmetik och facit till övningar. Boken är en reviderad utgåva och avsedd för utbildning och kompetensutveckling för lärare och lärarstudenter.

3. Matteutmaningar för särbegåvade

Variabel – matematisk problemlösning

Natalia Karlsson, Wiggo Kilborn

(Studentlitteratur)

 Den här boken bjuder på extra utmaningar, fördjupningar och stimulans för de elever som kommit långt i sin matematikundervisning. Författarna riktar sig både till de särbegåvade eleverna och till deras lärare i matematik. Eleverna ges här möjlighet att på egen hand få fördjupa sig inom olika matematiska områden. Till hjälp finns korta introduktioner, instruerande filmer och mängder med problemlösningsuppgifter som leder till nya matematiska samband, begrepp och metoder. Lärarhandledningen innehåller förslag på hur arbetet kan organiseras och individualiseras, här finns också ett omfattande facit med stöd och förklaringar till problemlösningsuppgifterna. Till boken hör ett stort digitalt material. Natalia Karlsson är docent i matematik och forskare i matematikdidaktik och Wiggo Kilborn är matematikdidaktiker och forskare.

4. Kunskapslyft i algebra 

Algebra för lärare

Kajsa Bråting, Håkan Sollervall, Erika Stadler

(Studentlitteratur)

Författarnas syfte med boken är att ge matematiklärare specialiserad kunskap i algebra för att utveckla en varierad och allsidig undervisning. Med stöd av algebraiska symboler, formler, ekvationer och funktioner fokuseras här på att beskriva generella samband och en generaliserad aritmetik som kan användas för intressanta matematiska resonemang och varierande sätt att lösa matematiska problem. Här lyfts också den viktiga helhetsförståelsen för matematikens mönster och strukturer, räknelagar, uttryck och ekvationer, funktioner och funktionsgrafer. Boken är en reviderad nyutgåva.

5. Komplexa tal som får matematiken att växa 

Komplexa tal och funktioner med komplex variabel

Per Joel Zander

(Insurgent förlag)

Komplexa tal är en utvidgning av de reella talen så att det går att lösa ekvationer som annars vore olösbara. De är en ny typ av tal som kan vara svårare att relatera till än de reella. Ett komplext tal består av både en realdel och en imaginärdel. Det kan medföra till att komplexa tal uppfattas som abstrakta. Det här är gymnasieläraren Per Joel Zanders favoritområde inom matematiken. Boken passar till kursen Matematik specialisering och innehållet utgår från matematik nivå fyra i gymnasieskolan. Och riktar sig till den som vill undersöka området och fördjupa sig i komplexa tal och funktioner av en komplex variabel. Författaren har sedan 1998 undervisat i både matematik och samhällskunskap vid flera olika gymnasieprogram.

LÄS ÄVEN

Kemilärare undantas från nya sprängregler

Tre lärare om hur de stämmer av elevernas kunskapsnivå

Underkända i sexan – klarar inte högstadiet

Animerade filmer hjälper eleverna att förstå kemi

Fysiktävlingen som vässar både elever och lärare