Kritiken: Tidöavtalet kan tvinga lärare att ange elever

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Tidöavtalets skrivelser om anmälningsplikt står i direkt konflikt med lärarnas yrkesetik.
Nu uppmanar Lärarnas yrkesetiska råd politiken att inte tvinga lärarna välja mellan att följa nya regelverk eller sin egen yrkesetik.
– Lärare är satta att undervisa, inte utföra Migrationsverkets eller Polisens uppgifter, säger David Lifmark, rådsledamot.

Lärare har inte sällan kännedom om elever och vårdnadshavare som lever gömda i landet. I enlighet med FN:s barnkonvention och lärarnas yrkesetik är det information som inte sprids vidare. I skolan är barnets rätt till undervisning överordnat andra hänsyn.

Den ordningen utmanas av Tidöavtalet som utgör grunden till Ulf Kristerssons regeringsunderlag. Där kan man läsa att ”Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.”

Stick i stäv med yrkets vardag

Som företrädelsevis kommunalt anställda myndighetsutövande tjänstemän omfattas lärarna av den formuleringen. Men den går stick i stäv med professionens egna värderingar och yrkesvardag.

– Grunden i yrkesetiken är ”eleven alltid i centrum”. Man ska vara varsam med information, och inte vidarebefordra den om det inte är för elevernas bästa, säger David Lifmark, lektor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet och ledamot av Lärarnas yrkesetiska råd.

Det skulle dessutom rent praktiskt vara svårt att genomföra vettig undervisning om vissa av eleverna i klassrummet är rädda för läraren, menar han.

– All undervisning bygger på att det finns en förtroendefull relation. Om vi skulle vidarebefordra information som de här eleverna är livrädda för så försvinner den förtroendefulla relationen. Det är bara att föreställa sig den eleven som sitter där och är rädd konstant, eller inte litar på läraren i allmänhet. Det går ju inte, säger han.

Utdrag ur Lärarnas yrkesetik

Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning:
  • Alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier.
  • Vara varsam med information om eleverna och ej vidarebefordra information som mottagits i tjänsten om det inte är nödvändigt för elevens bästa.
  • Påtala och engagera sig mot sådana utvecklingstendenser och handlingar i skola och samhälle som kan skada eleverna.
  • Påtala fel, komma med konstruktiv kritik och i yttersta fall genom aktivt handlande ingripa mot sådant som strider mot den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på.
  • Lärare arbetar i enlighet med det samhällsuppdrag de fått, där det fastlagts genom demokratiska beslut och om det inte strider mot dessa yrkesetiska principer.
Lärarnas Yrkesetiska Råd består av fyra yrkesverksamma lärare och två forskare med lärarbakgrund. Rådet är grundat av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet gemensamt. Läs mer på Lararesyrkesetik.se.