Skolinspektionen: ”Varning till läraren som vägrar säga hen”

Läraren i Mellansverige vägrade kalla en elev för önskat pronomen – och blev avskedad. Nu vill Skolinspektionen att Lärarnas ansvarsnämnd ska dela ut en varning. Foto: Adobe Stock

Läraren som vägrade kalla en elev för hen blev uppsagd från sitt arbete. Nu riskerar hen en varning från Lärarnas ansvarsnämnd.

Skolinspektionen har fattat sitt beslut om den lärare i Mellansverige som vägrat kalla en elev för det könsneutrala pronomenet hen, trots vårdnadshavarens önskemål.

I beslutet står att ”det faktum att läraren vägrat att omnämna en specifik elev med hens pronomen under en dryg termins tid, innebär att läraren visat sig mindre lämplig att bedriva undervisning”.

Därför rekommenderar Skolinspektionen att läraren får en varning av Lärarnas Ansvarsnämnd, som nu tar över ärendet.

Skollagens krav på lärare

Skolinspektionen grundar sitt beslut på skollagens skrivelser om att utbildningen ska respektera grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, att alla som verkar inom utbildningen ska främja mänskliga rättigheter och motverka kränkande behandling.

Lagen säger också att Lärarnas ansvarsnämnd ska återkalla legitimation eller dela ut varning till lärare som ”kränker, trakasserar eller agerar olämpligt mot elever och barn”.

Läroplanen slår dessutom fast att utbildningen ska präglas av ”öppenhet och respekt för människors olikheter”.

”Kan inte kalla någon för idiot”

I rektors anteckningar från samtal med läraren i augusti 2020 står att pronomenet hen är emot lärarens tro och att läraren inte kan använda ordet ”likaväl som läraren inte kan tänka sig att kalla någon för idiot bara för att den ber om det”.

Skolan där läraren jobbade har efter vårdnadshavarens klagomål först stängt av läraren, för att sedan avsluta anställningen.

Detta efter att elevens föräldrar anmält till skolan att läraren under en hel termin, tvärt emot familjens önskemål, kallat eleven antingen för hon, han eller elevens namn.

Lärarens tro bakom vägran

Läraren anger sin kristna tro som anledningen bakom vägran.

Lärarens juridiska ombud menar att religionsfriheten väger tungt, samt att det saknas skäl för Skolinspektionen att dra ärendet till ansvarsnämnden.

I sin skrivelse till Skolinspektionen menar ombudet att läraren inte varit oskicklig, brottslig eller är olämplig – eller att lärarens beteende strider mot skollagen eller läroplanerna.  

Tidigare har Diskrimineringsombudsmannen bedömt att läraren diskriminerat eleven, och krävt huvudmannen på 150 000 kronor i skadestånd.

Nu är det upp till Lärarnas ansvarsnämnd att avgöra om läraren varit så oskicklig att det finns skäl för en varning.

Vi Lärare söker lärarens juridiska ombud.

Läraren som vägrade säga hen – detta har hänt:

2017: Läraren får sin legitimation.

Augusti 2020-januari 2021: Läraren kallar eleven för hon, han, eller elevens namn.

Januari 2021: Skolan där eleven går upprättar en policy som ger elever rätt att bli vidtalade med sitt specifika pronomen. Läraren vägrar men erbjuder sig att arbeta i en annan klass.

Februari 2021: Skolinspektionen får en anmälan om att läraren under en hel termin vägrat kalla eleven för ”hen”, elevens önskade pronomen.

Februari 2021: Läraren blir avstängd, får sedan sparken.

Mars 2021: Barn- och elevombudet som hanterade ärendet lämnar det vidare till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Februari 2022: DO bedömer lärarens vägran som diskriminering ”som har samband med diskrimineringsgrunden kön eller könsöverskridande identitet och uttryck”.

Lärare vägrade säga hen – elev ska få 150 000

Experter om läraren som vägrade säga "hen": "Måste tänka sig för"

Eva Lindström: Läraren svek sitt uppdrag när hon vägrade säga ”hen”