Kommuner skeptiska till utökat fritidshem

Emilia Töyrä (S), ordförande i kultur- och utbildningsnämnden i Kiruna, menar att kommunen varken har tillräckligt med personal eller ändamålsenliga lokaler för fler barn på fritidshemmen.

Ökade krav på personaltäthet och ändamålsenliga lokaler oroar flera av de kommuner som yttrat sig över förslaget att stärka rätten till fritids.
– Vi har redan idag stora utmaningar med personalförsörjningen, säger Emilia Töyrä (S), ordförande i kultur- och utbildningsnämnden i Kiruna.

Krav på extra statliga pengar för att finansiera fritidshemmen kommer även från kommunerna, visar en genomgång av det 60-tal remissyttranden som kommit in till regeringen efter utredningsförslaget om utökad rätt till fritids.

– Likvärdighetsbidraget som föreslås finansiera reformen kommer inte att vara tillräckligt, bidraget har redan ett syfte sen förut med att jämna ut skolan som alltmer drar åt olika håll, säger Emilia Töyrä, ordförande i kultur- och utbildningsnämnden i Kiruna.

Hon och kommunen är också bekymrade över hur kompetensförsörjningen påverkas av en utökad rätt till fritids.

– Förslaget kräver mer personal och redan idag har vi stora utmaningar med personalförsörjningen. Ett stort problem är att det redan i nuläget inte finns tillräcklig tillgång till utbildad personal för att kunna bedriva den pedagogiska verksamhet som läroplanen föreskriver.

Passande fritidshemslokaler saknas

Det blir också svårt att tillgodose kravet på ändamålsenliga lokaler, konstaterar kommunen.

– De lokaler som eventuellt kan finnas att tillgå är klassrum på skolorna och det är inte klart att dessa lokaler skulle anses vara ändamålsenliga och erbjuda den goda miljön för fritidshem som den nya lagregeln eventuellt kommer att föreskriva, skriver Emilia Töyrä.

Även Eskilstuna kommun uppehåller sig en hel kring kostnaden, men framhåller också att förslaget har klara fördelar:

– Grundskolenämnden ser positivt på den bakomliggande ambition i utredningen men konstaterar att utredningens förslag skulle innebära avsevärda kostnadsökningar för kommunerna, skriver Eskilstuna kommun i sitt remissyttrande.

Sveriges Kommuner och Regioner har fått uppskov med sitt remissyttrande. SKR:s styrelse kommer att ta ställning till det först i slutet av maj. Även Stockholms stad har fått tillåtelse att lämna sitt yttrande senare.

Förtydliga rollerna för ”annan personal”

Skolinspektionen välkomnar förslaget att ge elever en allmän rätt till fritidshem och att rätten inte längre ska villkoras av föräldrars sysselsättning. Däremot avstyrker myndigheten de delar av utredningsförslaget som syftar till ökad kunskap om fritidshem och öppen verksamhet för 10-12-åringar. Utredaren föreslår att bland annat att Skolinspektion ska ges i uppdrag att genomföra två tematiska kvalitetsgranskningar.

Skolinspektionen betonar att det är den egna behovsanalys som måste vara utgångspunkt för myndighetens inspektioner.

– Det är viktigt att Skolinspektionen har utrymme att själv prioritera vilka områden myndigheten ska fokusera på, skriver tillsynsmyndigheten.

Skolverket tillstyrker flera av förslagen, bland annat de som gäller bemanningen. Två eller flera lärosäten ska ges i uppdrag att planera och utveckla en utbildning på avancerad nivå för lärare i fritidshem. Utbildningen ska ges inom ramen för magister- eller masterexamen enligt examensordningen.

Skolverket ställer sig också bakom förslaget att det i skollagen ska preciseras vad som menas med ”annan personal” i förskolans och fritidshemmets undervisning.

LÄS OCKSÅ

Inga extra pengar för att utöka fritidshemmen – ”Ett hån mot lärare och elever”

Utredning: Ge alla barn rätt till gratis fritidshem

Forskaren: Allmänt fritidshem är en barnrättighet