Inga extra pengar för att utöka fritidshemmen – ”Ett hån mot lärare och elever”

Resurser måste tillföras om förslaget att låta fler barn gå på fritidshem ska fungera, anser Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Sveriges Lärare. Foto: Oskar Omne/Getty Images.

Utan nya pengar från regeringen blir utredningsförslaget som ska stärka fritidshemmen ett slag i luften, anser Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Sveriges Lärare.
– Att inte skjuta till resurser när man vill utöka uppdraget är ett hån mot både lärare och elever, säger hon.

Sveriges Lärare välkomnar utredaren Kerstin Anderssons förslag att ge alla barn i åldern 6–9 år rätt att gå på fritidshem utan kostnad och att skärpa kraven på ändamålsenliga lokaler.
Men att pengarna till förbättringarna ska hämtas från det statliga likvärdighetsbidraget väcker starka protester.
– Det är högst anmärkningsvärt hur man å ena sidan kan identifiera behovet och betydelsen av att stärka kvaliteten och tillgängliggöra fritidshemmen för fler elever, men å andra sidan inte vilja stå för notan. Ekvationen går inte ihop, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Sveriges Lärare.
Blir förslagen ett slag i luften?
– Ja, alla vet att kvalitet kostar. Här har vi en utredning som tydligt visar hur viktig verksamheten är och vilken stor betydelse den har som komplement till den obligatoriska skolan. Då krävs det att staten gör de investeringar och skapar de förutsättningar som behövs. Annars blir det ju ett nollsummespel som dessutom riskerar att spä på både sjukskrivningar och en redan tuff arbetsbelastning för personalen.

Beräknas kosta en halv miljard

Utredaren beräknar att förslagen skulle kosta staten drygt en halv miljard kronor per år. Om pengarna ska tas från likvärdighetsbidraget, som används för att utjämna skillnader mellan skolor, måste bidraget förstärkas, understryker Johanna Jaara Åstrand.
– Grundproblemet är att verksamheten är underfinansierad redan från början. Fritidshemmen har under många år varit politiskt styvmoderligt behandlade när det gäller resurser och statliga satsningar.
Sveriges Lärare driver även linjen att alla elever som är inskrivna i fritidshem måste garanteras undervisning av legitimerade lärare.
– De enda som kan vara ansvariga för undervisningen och verksamheten på fritidshemmen är lärare som har den legitimationen, men i dag är det många som saknar behörighet. De lärare som arbetar i verksamheten behöver fler kollegor att dela ansvaret med och hjälp av nationella regleringar för att minska gruppstorlekarna. De behöver också få säkrad planeringstid och inte minst få arbeta i ändamålsenliga lokaler och utemiljöer.

Statliga pengar behövs till fritidshemmen

Utan mer pengar från staten klarar inte kommunerna att säkra likvärdiga förutsättningar för fritidshemmen, menar Johanna Jaara Åstrand.
– Fritidshemmens uppdrag är detsamma, oavsett var i landet de finns. Då måste staten se till att förutsättningarna är likvärdiga. Vi vet att de insatser för barnen som görs tidigt får mest och bäst effekt, både i deras fortsatta lärande och sociala utveckling, säger Johanna Jaara Åstrand.

Sveriges Lärares krav för att utredningens förslag ska få effekt:

  • Tillför medel för att täcka de viktiga åtaganden som förändringarna medför.
  • Ge alla elever som är inskrivna i fritidshem garantier om att undervisningen görs av legitimerade lärare.
  • Lagstifta om minimibemanning, lärartäthet samt ett maxtak för elevgruppernas storlek.
  • Staten måste ta ett huvudansvar för fritidshemmens finansiering, resursfördelning och likvärdighet.

LÄS ÄVEN

Kommuner skeptiska till utökat fritidshem

Utredning: Ge alla barn rätt till gratis fritidshem

Forskaren: Allmänt fritidshem är en barnrättighet