Sveriges Lärarstudenter: Upp till bevis, SKR!

Adam Kedert, ordförande Sveriges Lärarstudenter, samt lokala ordföranden Benjamin Eneslätt, Albin Norring, Malin Jensen, Aron Ihse Trägårdh, Hampus Haugland och Jonas Siwe.

Om SKR tar sitt ansvar i avtalsrörelsen kan vi få en svensk skola i världsklass igen, skriver företrädare för Sveriges Lärarstudenter.

Nytt år för med sig hopp och framtidstro. Men år 2024 för även med sig ett nytt kollektivavtal för Sveriges lärare och vägledare. Fackförbundet Sveriges Lärare ska sluta avtal med den största arbetsgivarorganisationen, Sveriges Kommuner och Regioner, där över 200 000 medlemmar arbetar.

Under vår skoltid har skolans kvalitet sjunkit

Vi som skriver under denna debattartikel representerar lärarfackets studerandemedlemmar, framtidens lärare och vägledare, och vi är rädda för den verklighet vi ser ut att gå till mötes. Vi tillhör den generation som aldrig har fått se en svensk skola i världsklass. Under vår skoltid har skolans kvalitet sjunkit, läraryrkets attraktivitet har försvunnit och kunskapsresultaten har slagit i botten.

Trots detta har vi valt att utbilda oss till lärare. Vi brinner för utbildning och svensk skola, och vet att en annan verklighet är möjlig. Allt behöver inte vara hopplöst. Det kräver dock att SKR inser att de är en del av lösningen. 

Vi kan vända trenden

SKR lägger fram avtalsyrkanden som är rent av skadliga för de som jobbar eller kommer att jobba i skolan. De vill ha generella avtal som inte tar hänsyn till olika yrkens särarter och behov, de vill ha sifferlösa avtal där det inte finns någon garanti för reell löneutveckling och de vill inte ta ett ansvar för de arbetsmiljöproblem som finns i skolan.

Det är fel väg att gå. I flera decennier har vi gått åt fel håll. Men Sveriges Lärarstudenter vet hur vi kan vända trenden.

Fler lärare måste orka stanna i yrket

Först och främst behöver vi skapa ett system som gör att nylegitimerade lärare vill stanna kvar i yrket. I dagsläget lämnar en femtedel av alla nya lärare yrket inom de fem första åren. Ofta får den nya läraren inte det stöd som krävs för en hållbar start i yrket. Som arbetsgivarorganisation måste SKR ta sitt ansvar och säkerställa att alla nylegitimerade bland annat garanteras en mentor.

Det är även nödvändigt att se över arbetsbördan för lärare. Undervisningstiden har ökat avsevärt de senaste decennierna. Detta har bidragit till den ohållbara arbetssituation vi ser idag. Lärare bränner ut sig samtidigt som kvaliteten på undervisningen sjunker. Undervisningstiden, med tillhörande tid till för- och efterarbete, måste regleras. 

Att utbilda sig till lärare ska inte vara en förlustaffär

Slutligen behöver vi se över lönesystemet. Att utbilda sig till lärare är idag en förlustaffär. Man kommer långt in i pensionen innan studieskulderna är avbetalade och ens erfarenhet syns inte i lönebrevet. Vi behöver införa en lönetrappa som är rättvis, skälig och grundad i erfarenhet. På så vis blir löneutvecklingen förutsägbar, man slipper byta huvudman för att få upp sin lön och man kan njuta av pensionen efter ett långt arbetsliv.

I samband med kommunaliseringen togs de statliga regleringarna av lärares och vägledares tjänster bort. Detta menade frontfiguren Göran Persson i stället skulle regleras i kollektivavtal. Så blev inte fallet, och svensk skola har fått lida därefter. Dessa tre förslag är inte uttömmande, men vi ser dem som viktiga steg på vägen för att få till förbättring. Det kräver bara att SKR lever upp till Göran Perssons löfte, och inser att de är en del av lösningen. Då kan vi få en svensk skola i världsklass igen.

Adam Kedert, ordförande Sveriges Lärarstudenter

Aron Ihse Trägårdh, ordförande Sveriges Lärarstudenter Malmö

Albin Norring, ordförande Sveriges Lärarstudenter Gävle

Hampus Haugland, ordförande Sveriges Lärarstudenter Göteborg

Malin Jensen, ordförande Sveriges Lärarstudenter Halmstad

Benjamin Eneslätt, ordförande Sveriges Lärarstudenter Uppsala

Jonas Siwe, ordförande Sveriges Lärarstudenter Stockholm

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte ViLärare.

LÄS MER:

Åsa Fahlén: Hög tid för en nationell kraftsamling om skolans framtid