Bristande anpassningar kan kosta kommun halv miljon

Diskrimineringsombudsmannen Lars Ahrrenius vill att kommunen betalar eleven en halv miljon kronor som kompensation för bristande anpassningar.

En kommun i Dalarna har inte gjort tillräckligt för att anpassa skolgången för en elev med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Nu begär Diskrimineringsombudsmannen (DO) att kommunen betalar 500 000 kronor i ersättning till eleven.

"Det handlar om omfattande brister som sammantaget innebär att eleven har fråntagits sin rätt till utbildning under större delen av sin tid i grundskolan", säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius i ett pressmeddelande.

Redan i årskurs två uppmärksammade skolan att elevens funktionsnedsättning gjorde det svårt att klara skolarbetet. Någon utredning av elevens behov av särskilt stöd gjordes dock inte förrän höstterminen i årskurs tre. Först ett år därefter upprättades ett åtgärdsprogram.

DO konstaterar att skolan inte har utrett och analyserat elevens behov av särskilt stöd på det sätt som krävs enligt skollagen. Det finns också flera brister i åtgärdsprogrammet för eleven. Till exempel beskriver skolan inte hur de stödåtgärder som vidtagits kan kopplas till de kunskapskrav som minst ska uppnås för respektive termin och årskurs.

Fallet är inte unikt.

Vi Lärare har tidigare skrivit om en elev i en annan kommun, som saknat stöd under sin skolgång.

LÄS ÄVEN: 

Särskilt stöd dröjde – kommun riskerar höga böter