Arbetsmiljöverket: ”Våldet är en stor utmaning”

Kristian Hansson, sakkunnig på Arbetsmiljöverket, arbetar med en granskning av hot och våld på gund- och gymnasieskolor..

En ny utredning ska kartlägga hot och våld mot bland ­annat lärare.
– Här finns utan tvekan en stor utmaning för många skolor, säger Kristian Hansson som är sakkunnig på ­Arbetsmiljöverket.

Senast i höst ska verket vara klar med en djupanalys till regeringen gällande allvarliga tillbud och arbetsskador som rör hot och våld mot lärare och annan skolpersonal.

Enligt regleringsbrevet ska analysen bland annat omfatta:

  • Vilka typer av hot och våld det är frågan om.
  • I vilka situationer hot och våld uppstår.
  • Fördelning mellan skolformer, huvudmän, skolor och geografiska områden.

Arbetsmiljöverket ska även lämna förslag på åtgärder som ökar tryggheten i skolan.

Över tusen skolbesök

Kristian Hansson berättar att verket i början på hösten även hoppas kunna presentera resultatet av sin pågående granskning av hur grund- och gymnasieskolor arbetar med frågor kring hot och våld.

Den granskar bland annat hur skolornas säkerhetsrutiner ser ut, hur tillbudsrapporteringen går till, hur man analyserar inträffade händelser för att kunna förebygga att de inte händer igen och hur man arbetar med riskbedömningar.

Men också vilken krishjälp eller stöd som personalen erbjuds om det inträffar något.

– Vi har gjort över tusen skolbesök. Ytter­ligare några hundra är på gång.

”Lagen är tydlig”

Hur stort problem är hot och våld i skolan?

– Det finns ett skäl till att vi gör den här insatsen. På det här området finns det utan tvekan en stor utmaning för många skolor.

– Lagen är tydlig. Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att männi­skor inte blir sjuka, skadade eller utsatta för hot eller våld på sina jobb.

Går utvecklingen åt fel håll?

– Åtminstone när det gäller utbildningsväsendet är det så.