Skolorna kan stänga tidigast på måndag

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

En nationell stängning av skolor, förskolor och fritidshem kan ske tidigast på måndag den 23 mars.
Det framgår av den lag riksdagens kammare beslutade om i full enighet i dag.

Utbildningsminister Anna Ekström informerade på onsdagen utbildningsutskottets ledamöter att en smittspridning nu inte går att förutse. Det finns därför ett akut behov av den lagstiftningen som ska ge regeringen och skolhuvudmän rätt att stänga skolor, förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Skolhuvudmän har sedan tidigare haft möjlighet att stänga skolor tillfälligt vid vissa förutsättningar. Det nya lagförslaget ger skolhuvudmännen möjligheter att stänga även förskolor, fritidshem och annan skolverksamhet vid extraordinära händelser.

Och även regeringen kan nu fatta beslut att stänga alla dessa verksamheter.

Utskottet har snabbehandlat lagförslaget och lagrådet, som normalt lämnar sina synpunkter på nya lagar, kommer först i efterhand få ge synpunkter om det behövs några justeringar i lagen.

På lördag kommer lagen att träda i kraft, då lagen biföll,  av en enig riksdag på torsdagseftermiddag.

Gunilla Svantorp (S), ordförande i utbildningsutskottet, var den enda talaren och hon var glad att förslaget lagts fram av ett enigt utbildningsutskott "som en röst".

– Lagen kommer att ge huvudmännen rätt verktyg om skolor, förskolor och fritidshem behöva stängas och ge huvudmän både rättigheter och skyldigheter, sade hon.

Hon poängterade att man fortsatt lyssnar på Folkhälsomyndighetens råd när det gäller om skolor ska stängas eller ej.

Tidigast från och med måndag den 23 mars kan regeringen eller skolhuvudmän besluta om skolor, förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå.

Eftersom detta räknas som en extraordinär händelse i fredstid så ger lagen riksdagen möjligheter att fatta den här typen av lag.

Om regeringen beslutar om att stänga skolor, fritidshem och förskolor så ska, enligt lagförslaget, barn med vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet erbjudas förskola och fritidshem. Det gäller även barn med behov av särskilt stöd. Regeringen, eller av den utsedd myndighet, ska i en förordning klargöra vilka yrken som menas med en samhällsviktig verksamhet. I lagförslaget, som nu finns, tar man exempelvis upp hälso- och sjukvård, skydd och säkerhet samt omsorg men det kan komma att omfatta annan verksamhet också ifall regeringen beslutar det.

När det gäller barn i behov av särskilt stöd så handlar det om barn med fysiska, psykiska eller som av andra skäl exempelvis sociala anses vara i behov av omsorg.

Samma krav ställs om det är en kommun som beslutat om att stänga förskolor och fritidshem.

Det poängteras i lagförslaget att åtgärderna inte bör vara mer långtgående än nödvändigt vilket skulle kunna innebära att man stänger ned verksamheter succesivt och att åtgärderna begränsas noga i tid.

Det framgår inte av lagförslaget om föräldrar, som kan tvingas stanna hemma för att ta hand om sina barn vid en skolstängning, kan få någon typ av ersättning.

Huvudmän för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen ges därmed möjlighet att stänga verksamhet under samma förutsättningar som huvudmän för t.ex. grundskola enligt förordningen om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.

Frågan bereds hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

- I det här läget är det inte aktuellt med en skolnedstängning. Om vi skulle hamna där så kommer vi att säkerställa att familjer får sin ekonomi tryggad i en sådan situation, säger Ardalan Shekarabi (S).