Regeringen: Så här ska skolattackerna stoppas

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Regeringen tillsätter en utredning och två uppdrag för att förbättra säkerheten i skolan, motverka våldsbejakande extremism och ge personalen verktyg för att hantera skolattacker.
– Alla elever och lärare ska känna sig trygga när de går till skolan på morgonen, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S).

När två lärare mördades av en elev på Malmö Latin i mars var det den fjärde skolattacken i Sverige på 14 månader. Under torsdagen presenterade skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) flera åtgärder med syfte att stärka skolornas säkerhetsarbete och att förebygga skolattacker.

Lina Axelsson Kihlblom förklarade att regeringen är fast besluten att trygga skolmiljön, att alla ska känna sig säkra där. Hon utlovade också att personalen ska få tydliga mandat att ingripa:

– Alla aktörer behöver jobba tillsammans. Vi har beslutat att ge en särskild utredare uppdrag att komma med förslag på åtgärder för hur man ska förbättra säkerhetsarbetet. Utredaren ska kartlägga skolväsendets förebyggande arbete och ge förslag på förebyggande arbete mot våldsdåd. Vi stärker arbetet med en gedigen kartläggning och analys om vilka åtgärder som behöver sättas in.

Erfarenheter och lärdomar

För att skolor ska ha en beredskap får utredaren i uppdrag att lämna förslag på hur skolans beredskap att agera under pågående våld kan förbättras. Utredaren ska också redogöra för erfarenheter och lärdomar efter tidigare skolattacker i Sverige och utomlands.

I det förebyggande arbetet utgör riskbedömningar en viktig del. Här kan skola, förskola och fritidshem behöva samverka med polisen, socialtjänsten och sjukvården. Regeringen menar att det krävs en strukturerad lokal samverkan där aktörerna möts regelbundet, och har därför gett utredaren uppgiften att lämna förslag på operativa samverkansorgan på lokal eller regional nivå.

På frågan om hur skolministern ser på mer ingripande åtgärder som exempelvis utökad kameraövervakning och metalldetektorer svarade hon att hon inte vill föregå utredningen.

– Det är upp till utredaren att titta på det.

”Hot mot kunskapsnationen"

Jonas Trolle, chef för Centrum mot våldsbejakande extremism och tidigare polis under 20 år, får uppdraget som regeringens särskilda utredare. Uppdraget ska delredovisas senast 15 februari 2023 och slutredovisas senast 31 augusti 2023.

– Det är ett viktigt uppdrag och en utgångspunkt jag har är att hitta ett system för samverkan mellan alla aktörer. Våld bidrar till rädsla, otrygghet och stress. Ytterst är våldet ett hot mot Sverige som kunskapsnation, säger han.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Jonas Trolle höll presskonferens.

Foto: regeringen.se
Brottsförebyggande rådet ges i uppdrag att administrera skolans förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. På pressträffen fastslog justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) att det behöver göras mer för att upptäcka gärningsmännen i tid.

– Unga killar kan sitta hemma och ganska snabbt radikaliseras. Det måste vi göra allt för att förebygga.

Sekretessen ses över

Centrum mot våldsbejakande extremism, som är placerat inom Brå, ska ta fram ett metodstöd och informationsmaterial som kan hjälpa skolpersonal att se tecken på radikalisering. Brå ska också kartlägga skolvåldet. En liknande kartläggning gjordes för tio år sedan. Morgan Johansson utlovade också en omfattande översyn av sekretesslagstiftningen, och satsningar på polisen.

Lärarnas Riksförbunds ordförande, Åsa Fahlén, ser positivt på dagens besked.

– Huvudmännen måste ha en god krisberedskap och lärare måste få möjligheter att öva på olika scenarion. Nu hoppas vi också att justitieministern skyndar på processen att se till att lärare får samma rättsliga skydd som blåljuspersonal och lägger ett förslag så fort som möjligt, säger hon.