”Boken gör en utbildningsinsats. Det är verkligen glädjande”, skriver Åsa Morberg, docent.

”Beprövad erfarenhet i skolverksamheten: Vad är det och hur man gör” är en nyutkommen bok som uppgraderar den beprövade erfarenheten och jämställer den med vetenskapligt utvecklad kunskap.

Boken, en riktig tegelsten, gör en djupdykning i begreppet beprövad erfarenhet, hur den beprövade erfarenheten kan uttolkas och hur det förhåller sig till vetenskaplig grund.

Erfarenhet, praktisk kunskap, omdöme och etiskt handlande utgör centrala begrepp och boken diskuterar även vad det innebär att bepröva erfarenhet och dessutom sprida erfarenhet.

Teorin kompletteras med praktiska exempel från olika områden såsom undervisningsutveckling, ledarskap, kultur och digitalisering, och läsaren blir på så vis varse om olika vägar och val i processen att utveckla, bepröva och sprida erfarenheter.

Viktigt förstå innebörden

Skolverksamheten ska givetvis vila på bästa tillgängliga kunskap och skollagen jämställer här beprövad erfarenhet med vetenskaplig grund. Skollagen är en så kallad ramlag, som inte direkt specificerar vad som menas med beprövad erfarenhet eller hur den kan omsättas i praktiken.

För att kunna tillämpa skollagens skrivning är det viktigt att förstå innebörden av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och hur de förhåller sig till varandra. Här gör boken en utbildningsinsats. Det är verkligen glädjande.

Beprövad erfarenhet kan upplevas som ett vagt och svårfångat begrepp, men det är centralt i skolan, då det i många fall är svårt att hitta stöd i forskning, och att också beforska, många av de områden som, lärarstudenter, lärare och rektorer vet är väsentliga för god kvalitet i undervisningen.

Värdefull och nödvändig

Beprövad erfarenhet, som den beskrivs i boken, består av kunskap som har vuxit fram i det vardagliga arbetet i förskola och skola, genom att de yrkesverksamma tillsammans prövar och omprövar, diskuterar och kritiskt granskar sin egen verksamhet.

Det är alltså lärarprofessionens egen gemensamma kunskap som växer fram över tid. Beprövad erfarenhet är minst lika värdefull och nödvändig som vetenskapligt grundad kunskap.

Inflation i den vetenskapligt grundade kunskapen.

Annars har det gått inflation i den vetenskapligt grundade kunskapen. Det syns tydligt i lärarutbildningens styrdokument. Det satsas mycket tid och kraft på vetenskapligt arbete och vetenskapligt skrivande.

Att skollagen idag lyfter fram beprövad erfarenhet innebär naturligtvis ett erkännande av de professionellas kunskap om vad som fungerar, och vad som kan öka barns och elevers möjligheter att lära och att utvecklas.

Tar fram många exempel

För att erfarenheten ska kunna kallas beprövad ska undervisningen (eller verksamheten) problematiseras och prövas på ett mera noggrant och strukturerat sätt. För att få syn på det som görs och vad det leder till behöver arbetet med beprövad erfarenhet dokumenteras i någon form. Dokumentationen gör också att arbetet kan diskuteras med andra professionella och spridas vidare.

Genom att granskningen görs gemensamt i kollegiala sammanhang blir det också möjligt att utmana det invanda erfarenhetsbaserade och lyfta fram nya intressanta perspektiv. Det är inte antalet personer som är det viktiga för granskningen av erfarenheter, utan det handlar om hur man går till väga. Den nyutkomna boken tar fram många exempel.

I arbetet med beprövad erfarenhet är processen väsentlig, som det beskrivs i boken, det vill säga vägen framåt och även inställningen eller förhållningssättet till det löpande arbetet. Det är viktigt att lärarstudenter, lärare, rektorer och andra verksamma inom utbildning vågar ompröva och utveckla sina erfarenheter.

  • Åsa Morberg är en didaktiker och flitigt anlitad föreläsare och debattör, som brinner för skola och lärarutbildning. Hon har under många år ägnat sig åt undervisning, forskning och administration vid Stockholms universitet och Högskolan i Gävle.

”Beprövad erfarenhet i skolverksamheten”

  • Boken är en riktig tegelsten på 400 sidor, en antologi med hela 23 kapitel samt en rad bilagor. 
  • Forskaren Ann S. Pihlgren är redaktör för antologin och svarar för många kapitel, men hon har dessutom också ett avsnitt som kallas metareflektion efter varje kapitel som andra författare skrivit.
  • Boken riktar sig till rektorer och huvudmän, förstelärare, lektorer, lärare och personal i skolan som vill utveckla den beprövade erfarenheten. Boken skulle lämpa sig väldigt väl även för den grundläggande lärarutbildningen.
  • Boken som är en upprättelse av den styvmoderligt behandlade erfarenhetsbaserade kunskapen kan också läsas av alla som har intresse av kunskapsbildning.

Referens: Philgren, Ann (2022) ”Beprövad erfarenhet i skolverksamheten: Vad är det och hur man gör” Lund: Studentlitteratur.