Distansundervisning som särskilt stöd – Uppsala och Göteborg först

Foto: Adobe Stock

För första gången har Skolinspektionen beviljat tillstånd för distansundervisning för elever som av medicinska eller sociala skäl inte kan delta i undervisningen på plats i skolan.

Uppsala kommun har ansökt om att Palmbladskolan i Uppsala ska få bedriva distansundervisning som särskilt stöd i grundskolans årskurser 7–9. Det beviljade tillståndet gäller från och med kalenderåret 2024.

– Det här blir ett nytt och viktigt komplement för att kunna ge alla elever en god undervisning och öka likvärdigheten i skolan. Det finns tyvärr ett antal elever som av olika skäl har svårt att komma till skolan och för dem kan det här stödet bli helt avgörande, säger Erik Ojala, grundskolechef i Uppsala kommun i en pressrelease.

Skolinspektionen motiverar beslutet med att Uppsala kommun har förutsättningar att utföra distansundervisning av god kvalitet och att följa de föreskrifter som gäller.

Det finns tyvärr ett antal elever som av olika skäl har svårt att komma till skolan och för dem kan det här stödet bli helt avgörande.

Skollagen ställer höga krav på den huvudman som vill bedriva distansundervisning och ingen tidigare ansökan har godkänts av Skolinspektionen. Samtidigt som Uppsala har även Göteborg stad beviljats tillstånd.

Distansundervisningen får endast användas när en elev inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik, och när alla andra möjligheter till särskilt stöd är uttömda eller bedöms olämpliga. Elevens vårdnadshavare måste också ge sitt medgivande.

Enligt beslutet får distansundervisningen på Palmbladsskolan i Uppsala ges till maximalt 90 elever. Av dessa kan 60 platser erbjudas elever från Uppsala kommuns egna skolor. Resterande platser ska erbjudas elever från andra skolor med behov av distansundervisning som särskilt stöd.

Distansundervisningen omfattar 12 skolämnen: svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, biologi, fysik, kemi, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap samt teknik. Men Skolinspektionen kräver att vissa praktiska moment i ämnena fysik, kemi, biologi och teknik ska genomföras med lärare och elev tillsammans i samma rum.

LÄS ÄVEN

Tina Reuterberg: ”Vi måste sluta se föräldrar som en krävande mobb”

Ny KI-metod ger ökad skolnärvaro hos barn med autism

Skolan måste förstå utmaningarna med flerspråkighet