Cecilia tipsar: fem spännande nya fackböcker

Specialpedagogiks bokredaktör Cecilia Lindgren tipsar om boknyheter inom specialpedagogik.

Motorik för studiero och lärande

Ingegerd Ericsson, Kennet Fröjd, (Studentlitteratur)

”Barns motoriska förmåga är betydelsefull både för självuppfattning och för att kunna delta i lekar tillsammans med andra. Den motoriska utvecklingen kan ha betydelse för barns psykologiska utveckling och sociala förmågor”, skriver författarna. Alla barn befinner sig på olika motoriska nivåer och i ett inkluderande arbetssätt ingår att erbjuda alternativa motoriska utmaningar så att varje barn får känna motivation och uppleva rörelseglädje. I del ett beskrivs perception och motorik – grovmotorik, balans, handens och fotens motorik, beröring, syn och hörsel. Del två erbjuder praktiska moment för klassrummet, fritids och rasten. Här finns konkreta övningar och råd uppdelade för förskoleklass, årskurs 1–3 och årskurs 4–6. Avslutningsvis redovisas forskning och behandlas rörelse för mental hälsa och lärande. Författarna är speciallärare och idrottslärare.

Samtalshandboken för pedagoger

Agneta Lundström, (Gleerups)

Vardagsprat, diskussioner och erfarenhetsutbyten – i skolan äger mängder av olika typer av samtal rum varje dag lärare emellan och mellan lärare och elever. Boken fokuserar på lärares professionella samtal och att utveckla de specifika samtalsfärdigheter som krävs inför vissa typer av samtal. Kapitlen handlar om utvecklingssamtal, kollegiala reflektionssamtal, konflikthanteringssamtal och vägledande samtal. Författaren presenterar exempel på hur dessa samtal kan gå till. Läs om samtalsfärdigheter, utvecklingssamtal med komplikationer, verktyg för analys av konflikter, det demokratiska uppdraget, makt och ansvar. Agneta Lundström är specialpedagog och lektor i pedagogiskt arbete och hennes forskning rör konflikthantering i skolan.

Dyskalkyli – definition, diagnos och intervention

Ingemar Karlsson, Carola Andersson, Emmy Olsson, Martina Östergren,  (Studentlitteratur)

Författarnas syfte är att ge en bild av vad begreppet dyskalkyli omfattar. I kapitlen behandlas matematiksvårigheter, elever med svag teoretisk begåvning och med särskild begåvning, särskilt undervisningsbehov i matematik, räknestörning, medicinska och neurologiska förklaringsmodeller, utbildningsvetenskapliga förklaringar och forskning.

Vi möter också eleven Emmy, som berättar om sin dyskalkyli-diagnos. Hennes matematiklärare respektive studerandeassistent redogör för hur de har lagt upp undervisningen med okonventionella metoder som lett till att Emmy nått goda resultat i ämnet matematik. De har jobbat med tallinjer, formelbok, tiobasmaterial, visuell kompensation, röda pricken och muntlig matematik.

Boken vänder sig till lärare och speciallärare.

Berättelsens kraft – ett verktyg i specialpedagogisk handledning med fokus på kommunikation och språkliga utmaningar

Kerstin Blomborg Johansson, (Books On Demand)

”Att teckna ner det man ser och uppfattar i situationer i form av berättelser och därefter läsa och reflektera över dem har varit till stor hjälp för att upptäcka mönster och skapa förståelse för situationer som uppstår. I handledningssituationer har dessa underlag i form av berättelser varit ett gott stöd som utgångspunkt i samtal tillsammans med kloka pedagoger.”

Så skriver Kerstin Blomborg Johansson i förordet. ­Hennes bok handlar om hur berättelser kan användas som verktyg i handledning för specialpedagogiska frågeställningar med fokus på kommunikation och språkliga utmaningar i förskola och grundskola. Här beskrivs konkreta exempel på stödåtgärder som kan vara användbara, inspirera och omsättas på det sätt som passar den egna verksamheten bäst. Författaren är specialpedagog med inriktning på området språkstörning.

Barn i behov – samsyn och samarbete

Emma Edvinsson, Elin Dahné Branting, Görrel Månsson, (Studentlitteratur)

Hur använder vi resurser och kunskap på bästa sätt? Hur hittar vi samarbete mellan familj, skola och vård? Hur stort utrymme ska finnas för olikheter och undantag i ärendehantering? Vilken kunskap är verksamhetsspecifik och vilken kunskap behöver vi alla ha?

Syftet med boken är att vara ett konkret stöd i sam­arbetet runt barn med behov utifrån utvecklingssvårigheter som adhd, autism och annan problematik som traumasymtom och beteendeproblem.

Första delen har fokus på bedömning, vård, utredningar och vanliga diagnoser, samt diskuterar samsjuklighet, intellektuella resurser och hbtq+. Andra delen lyfter processer och situationer som skolan, familjen och vårdinstanser kan hamna i. Utmaningar och lösningar diskuteras kring dilemman som utmanar samsyn, samarbetsförmåga och organisatoriska gränsdragningar.

LÄS ÄVEN

Ny kunskapsöversikt om adhd – medicineringen säker och viktig

Vestman: Tack och lov för värsting­eleven!

Nytt tema: Relationsbygge pågår!